Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ni i.

dat de door dezen benoemde commissiën door de bijzondere school niet bijzonder op prijs werden gesteld, zoodat ook deze bij dat deel der bevolking, hetwelk op het bijzonder onderwijs prijs stelt, niet zeer in tel zal zijn. Trouwens is de wet geheel-en-al gebaseerd op het centrale bestuur van ambtenaren; dit zijn de drijvers en de eenigen, die te beslissen hebben; het andere is maar franje om de zaak zelve, die men beoogt, wat te bedekken. Men krijgt voor de ouders en kinderen een staatstoezicht: maar alsof men er zich voor schaamt, dat dit in ons land gebeuren kan, wordt er een commissie voorgehangen. Zoodra men evenwel het gordijn optilt, vindt men arrondissements- en districtsschoolopzieners als eenige macht; de rest zal niet veel te beteekenen hebben. — In min of meer gelijken geest sprak de heer de Waal M a 1 ef ij t (verschillend echter op dit ééne punt, dat z. i. de werkzaamheden der commissiën wel degelijk juist een zeer uitgebreiden omvang kunnen krijgen, zich uitstrekkend tot alles wat met het schoolverzuim verband houdt), alsmede de heeren Scliaepman en Mackay. Laatstgenoemde drukte er op, dat juist in die gemeenten, waar de bijzondere school met de meeste moeilijkheden heeft te worstelen, de commissiën door den gemeenteraad zullen worden saamgesteld uit voorstanders van de openbare school, waardoor de druk, op de bijzondere school uitgeoefend, verdubbeld en verdriedubbeld zil worden. Bovendien zal aan de commissiën de bevoegdheid gegeven worden, zich met andere, nog onbekende werkzaamheden te belasten en alsdan in offlcieele kwaliteit de voorstanders der bijzondere scholen in hun woningen te bezoeken; men kan haar ongestraft den toegang weigeren, maar dit zal niet dikwijls gebeuren; het offlcieele karakter, waarin zij komen, schenkt haar meerderen invloed. Zeker nu zullen in menige gemeente geestverwanten van de voorstellers van dit amendement gevonden worden onder de leden dier commissiën; en men weet, dat althans de meerderheid der voorstellers beliooi-t tot een partij, welke openlijk erkent, gaarne van elke gelegenheid gebruik te maken tot propaganda voor haar beginselen. — Zoowel de minister als de heer Troelstra verbaasden zich over de miskenning van de strekking van het amendement juist van dien kant, van welken geklaagd was, dat volgens het wetsontwerp veel te eenzijdig en te uitsluitend rijksambtenaren met het toezicht en de uitvoering der wet werden belast. — Nadat intusschen de voorstellers, ter gemoetkoming aam sommige geopperde bedenkingen, enkele wijzigingen in hun amendement hadden gebracht, betoonde de heer d e S a v o r n i n L o h m a n zich meer geneigd er vóór te stemmen, mits de vorenvermelde laatste volzin (luidens welken bij algemeenen maatregel van bestuur aan de commissie ook nog andere werkzaamheden zouden kunnen worden opgedragen, die met de wering van schoolverzuim in verband staan), waartegen met name ook reeds de heer Schaepman was opgekomen, daaruit verviel. — Dit noopte den heer T y d e m a n als sub-amendement voor te stellen, dien volzin te schrappen. — Dit sub-amendement werd aangenomen niet 90 tegen 8 stemmen, en vervolgens het dienovereenkomstig gewijzigde amendement zelf met 57 tegen 41 stemmen *) (Hand. II, blz. 1229-87.)

*) Tot de voorstemmers behoorden van de rechterzijde der Kamer alléén de heeren de Savornin Lohman. de Visser. Van Limburg Stirum en Staalman.

Sluiten