Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 34 en 35.

dat er... voor de meisjes, lietz'j deze al dan niet te zamen met jongens aan de lessen deelnemen, gelegenheid moet zijn om buiten avonduren 96 uren in liet jaar herhalingsonderwijs te genieten". De minister opperde de twijfelvraag, of hiervan niet het gevolg kan zijn. dat men in gemeenten, waar men de jongens en meisjes niet tegelijkertijd herhalingsonderwys wil doen genieten. niet altijd binnen liet beperkte kader van twee schooltijden een voldoend aantal geschikte uren zal kunnen vinden. De heer P y d e m a n beaamde 's ministers vrees niet, omdat zonder moeite allerlei regelingen te maken zijn, met een cursus van 96 uren, zoowel voor jongens als vooi meisjes, zonderdat voor meer dan twee schooltijden beslag wordt gelegd op de gewone schooluren. Hoe minder dit geschiedt, hoe beter. Kan men aan de klasse van de dagschool, wanneer haar lokaal voor het herhalingsondeiwijs wordt gebruikt, in een ander lokaal ouderw ijs geven, dan zal men dit niet mogen nalaten. (Hand. II, blz. 1284 en 1300.)

Laatste lid.

Op de vraag van den heer Kuyper •), ot de zaak zóó moest woi den verstaan, dat er in elke gemeente een herhalingsschool wezen moet, ook wanneer er geen leerlingen zijn. antwoordde de ministei: Het zal natuurlijk de plicht der regeering zij", liet herhalingsonderwys zooveel mogelijk aan te moedigen, en te trachten de oorzaken, die aanleiding geven tot geringe deelneming daaraan, uit den weg te ruimen. Maar het spreekt vanzelf, dat, wanneer desniettemin in enkele gemeenten geen leerlingen zich mochten aanmelden, daar ook geen herhahngsondeiwijs verstrekt zal kunnen worden. (Hand. II, blz. 1829.)

TITEL UI.

Slot- i'/i oeet-yaitgsbepalingen.

Artikel 35.

Ter bevordering van het schoolbezoek is de gemeenteraad bevoegd voeding en kleeding te verstrekken aan schoolgaande kinderen voor wie daaraan behoefte bestaat, of met dat doel subsidie te vei leenen, een en ander volgens regelen bij algemeenen maatiegel van bestuui 18 stöllGll.

Kinderen, die openbare scholen, en kinderen, die bijzondere scholen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze wet bezoeken, worden daarbij op gelijken voet behandeld.

Bij de schriftelijke gedachtenwisseling had de regeering haar standpnnt ter zake van liet onderwerp, waarop dit artikel betrekking lieett,

•) De vraag werd gedaan by art. 38, toen art. 85, betreffend de verplichting tot het genieten van herhalingsomlerwüs, vervallen was

Sluiten