Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieid van den aansprakelijken persoon geschiedt de uitreiking aan een van diens huisgenooten.

De beambte, door wien de uitreiking wordt gedaan, maakt daarvan op zijn ambtseed een proces-verbaal op, hetwelk door tusschenkomst van den burgemeester aan den arrondissements-schoolopziener wordt gezonden.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking op het in artikel 38 der Leerplichtwet bedoelde tijdstip.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

's-Gravenhage, den 16den November 1900.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

h. goeman borgesius.

Uitgegeven den dertigsten November 1900.

T)c Minister van Justitie,

cort v. 1). lindes.

(Staatsblad n°. 200.) BESL UIT van d»n lOden November 11)00, tot vaststelling van regelen voor den werkkring der cominisiiën tot wering van schoolverzuim en voor de vervanging dier comniissiën door burgemeester en wethouders.

Wij WILHELMINA, bij de gkatie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 14 September 1900, n°. 5494afdeeling Onderwijs;

Overwegende, dat ingevolge het negende en tiende lid van artikel 22 der Leerplichtwet, ter uitvoering van dat wetsartikel, door Ons regelen behooren te worden gesteld;

Den Raad van State gehoord, advies van 23 October 1900, n°. 25;

Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 14 November 1900, n°. 6525, afdeeling Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1.

In iedere gemeente wordt ten minste ééne commissie tot wering van schoolverzuim ingesteld, waarvan de ledpn door den raad worden be-

Sluiten