Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dat reglement wordt tevens bepaald liet getal leden, dat in de vergadering tegenwoordig moet zijn, om geldige besluiten te nemen.

Artikel 6.

Indien voor eene vergadering, waarin overeenkomstig artikel 7 van dit besluit aansprakelijke personen zijn opgeroepen, niet de volgens liet reglement van orde vereischte meerderheid van leden der commissie is opgekomen, is niettemin liet eenig opgekomen lid of zijn de opgekomen leden bevoegd, de door de wet voorgeschreven waarschuwing te doen.

Artikel 7.

De secretaris ontvangt en opent de aan de commissie gerichte stukken en roept in de gevallen, bedoeld in artikel 20, §'2, en artikel 21, § 2, der Leerplichtwet, met inachtneming der wettelijke voorschriften, de aansprakelijke personen namens de commissie op, om voor haar te verschijnen op dag, uur en in het lokaal, in de oproeping vermeld.

Hij zorgt daarbij, dat de wettelijke termijn, die tussclien de oproeping en den aangezegden dag van verschijning moet verloopen, zoo weinig mogelijk worde overschreden.

Artikel 8.

Indien de opgeroepenen niet voor de commissie verschijnen, worden de waarschuwingen, ingevolge artikel 20, § 2, en artikel 21, § 2, der Leerplichtwet aan hen te zenden, voor zoover die waarschuwingen schriftelijk geschieden, ondei'teekend door den voorzitter en den secretaris of die hen vervangen.

Artikel 9.

De commissie zorgt, dat de werkzaamheden, haar in artikel 20 § 2 en § 4, en artikel 21, § 2 der Leerplichtwet opgedragen, tijdig overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden vervuld.

Zij verleent tot wering van het schoolverzuim den arrondissementsschoolopziener den noodigen bijstand en verstrekt hem omtrent de redenen van schoolverzuim en omtrent de omstandigheden, die daarop van invloed zijn, alle inlichtingen, die hij verlangt.

Zij is bevoegd, om, wanneer dit tot vervulling van hare taak noodig is, één of meer leden met het doen van onderzoek te belasten.

Zij brengt na afloop van ieder jaar aan den gemeenteraad een verslag van hare werkzaamheden uit.

Artikel 10.

Indien den aiTondissements-schoolopziener blijkt, dat eene commissie tot wering van schoolverzuim in gebreke blijft, de haar opgedragen werkzaamheden te vervullen, geeft hij daarvan kennis aan Onzen Commissaris in de provincie en aan burgemeester en wethouders, niet opgave der feiten, waaruit hem haar verzuim is gebleken.

Acht Onze Commissaris in de provincie het verzuim voldoende gecon-

Sluiten