Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

De arrondissements-schoolopziener is verplicht den persoon of de personen, door wie het huisonderwijs wordt gegeven, tot het bijwonen van liet onderzoek uit te noodigen. Hij kan die personen tevens uitnoodigen de leerboeken en schriftelijk werk der kinderen mede te brengen.

Indien de personen, door wie het huisonderwijs verstrekt wordt, gevolg geven aan de uitnoodiging, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, mogen zij — op straffe van verwijdering — zich niet ongevraagd in het onderzoek mengen.

Artikel 5.

Kinderen, die den leeftijd van acht jaar nog niet hebben bereikt, mogeu in geen geval tot het in artikel 1 of 8 bedoeld onderzoek worden opgeroepen. .

Indien de tot het onderzoek opgeroepen kinderen den leettyd van tien jaar nog niet hebben bereikt, mag het onderzoek over geene andere vakken loopen dan over lezen, schrijven en rekenen.

Artikel 6.

Het instellen van het in artikel 25 der Leerplichtwet bedoelde onderzoek ten aanzien van leerlingen eener bijzondere school, behoorende tot die. genoemd in het voorlaatste lid van dat wetsartikel, geschiedt door den arrondissements-schoolopziener bij het bezoek, door hem ingevolge de voorschriften der wet aan de school te brengen.

Artikel 7.

Wordt liet den arrondissements-schoolopziener bemoeilijkt, het onderzoek op de in liet voorgaande artikel omschreven wijze in te stellen, óf omdat hij, zich voor schoolbezoek aanmeldende, de school herhaaldelijk gesloten vindt tengevolge van vacantiên waarvan hij geen kennis kon dragen, óf omdat niet wordt voldaan aan zijn verlangen, om tijdens zijn bezoek in den rooster der lessen de veranderingen te brengen, die voor een behoorlijk onderzoek noodig zijn, dan roept hij de leeilingen op, ten einde te onderzoeken, of hun voldoend onderwijs, overeenkomstig de voorschriften der wet, wordt verstrekt.

Artikel 8.

Tot het onderzoek van leerlingen der in artikel 25, voorlaatste lid, der Leerplicht wet genoemde scholen worden al de leerlingen eener zelfde klasse steeds gelijktijdig opgeroepen en, voor zooveel zij zijn opgekomen, te zamen aan het onderzoek onderworpen.

Bij die oproeping gelden de bepalingen der artikelen 1 tot en met t> van dit besluit, met dien verstande:

1°. dat de afstand, in artikel 1 genoemd, alsdan niet is de afstand tusschen de woning der kinderen en de plaats van het onderzoek, doch de afstand tusschen de school en de plaats van het onderzoek;

Sluiten