Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is niet aan te nemen. Reeds thans wordt door de onderwijzers veel gedaan tot bestrijding van het schoolverzuim; reeds thans worden door tal van onderwijzers — ook door velen die aan het hoofd staan van bijzondere scholen — dergelijke lijsten uit eigen beweging opgemaakt. Legt de wet hun de verplichting op, dan zullen zij zich daaraan stellig niet onttrekken, deels omdat zij gaarne het doel der wet zullen bevorderen, deels omdat zij niet het voorbeeld zullen willen geven van wetsovertreding. Alleen omdat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat enkelen, om welke reden dan ook, niet bereid zullen zijn aan het volstrekt niet bezwarende voorschrift te voldoen, kan strafbedreiging tegen onwilligen niet worden gemist.

Dat door aan de onderwijzers het bijhouden en inleveren van deze statistieken op te dragen de goede verstandhouding tusschen de ouders en de school gevaar zou loopen, kan ook niet worden toegegeven. Reeds daarom niet omdat alleen verkeerd ingelichte ouders het den onderwijzer kwalijk zouden kunnen nemen dat hij doet wat de wet hem gebiedend voorschrijft, terwijl zij ook zullen begrijpen, dat een wet op den leerplicht niet behoorlijk kan worden uitgevoerd, zonder dat de autoriteiten op de hoogte zijn van de gepleegde verzuimen.

Het wil echter ondergeteekende voorkomen, dat er geen overwegend bezwaar is een stap verder te gaan en aan de hoofden van scholen het geven van verlof tot afwezigheid, binnen zekere door de wet gestelde grenzen, over te laten. Daartegen zou wel bezwaar bestaan, indien aan de onderwijzers werd opgedragen uit te maken of al of niet tegen een der volgens art. 1 aansprakelijke personen zal worden geageerd. Maar daarvan is ook bij het gewijzigd ontwerp geen sprake. Van den onderwijzer zal geen «politieman of verklikker» worden gemaakt. Hij geeft verlof, waar hij dit wenschelijk of noodig acht, maar overigens bepaalt hij zich tot het inzenden van de lijsten met aanteekeningen. Of de vader een aanmaning zal krijgen, of er een vervolging zal worden ingesteld, dat zal niet het hoofd der school maar de schoolopziener zelfstandig beslissen. Waar de onderwijzer verlof geeft, zal de schoolopziener daartegen niet kunnen ageeren, maar waar de onderwijzer geen verlof meent te mogen geven, za! toch nog geen vervolging ingesteld behoeven te worden. De onderwijzer krijgt de bevoegdheid om ouders die geen schuld hebben, te disculpeeren, maar niet om tegen schuldige ouders handelend op te treden.

De vrees, dat niet alle onderwijzers met het toestaan van verloven even streng of even mild zullen zijn en dat sommige ouders bij voorkeur hunne kinderen zullen zenden naar die scholen, waar zij vermoeden dat de onderwijzer gemakkelijk zal zijn met het toestaan van aanvragen, is wel niet geheel hersenschimmig, maar behoeft toch niet zoo zwaar te wegen, dat daarom van het denkbeeld zou moeten worden afgezien. Er staat tegenover dat andere ouders, die voor hunne kinderen op goed en geregeld onderwijs prijs stellen, hun kroost het liefst zullen zenden naar die scholen, waar het geregeld schoolgaan het meest wordt in de hand gewerkt. Het zou dus zeer te bezien zijn, of onderwijzers, genegen om met de wettelijke bepalingen een weinig de hand te lichten, aan hun school werkelijk een dienst zouden bewijzen en niet door hun eigen bestuurders op de vingers zouden wor-

Sluiten