is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerplichtwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp.

Art. 7. Ouders, voogden of verzorgers kannen zich op de vrijstelling, sub 2° van artikel 4 genoemd, alleen beroepen, indien zij bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 6, tevens hebben meegedeeld :

i°. de vakken, waarin de kinderen huisonderwijs genieten;

2°. a. de namen der kinderen, met bijvoeging van de voornamen, dagteekening van geboorte en plaats van werkelijk verblijf;

b. de namen en voornamen van hen, door wie het onderwijs wordt gegeven. Is op laatstgenoemden artikel 7 of artikel 15, sub a, deiwet tot regeling van het lager onderwijs toepasselijk, zoo wordt zulks mede vermeld.

Deze verklaring moet ieder jaar vóór 1 Februari opnieuw worden i ngediend.

Van verandering in de personen, door wie het onderwijs wordt gegeven, wordt binnen acht en twintig dagen aan den burgemeester mededeeling gedaan.

Gewijzigd Ontwerp.

een volgende jaren onderwijs heeft genoten.

Ten aanzien van een kind, dat op een later tijdstip, dan in het vorige lid bedoeld, aanvangt huisonderwijs te genieten, eindigt de verplichting bij het bereiken van den leeftijd van dertien jaren.

Ouders, voogden en andere in artikel 1 genoemde verzorgers worden geacht niét aan hunne verplichting tot het verstrekken van huisonderwijs te voldoen, zoolang zij niet aan den burgemeester hunner woonplaats bij eene door hen onderteekende verklaring opgave hebben gedaan van;

lu. de vakken, waarin de kinderen huisonderwijs genieten;

2°. a. de namen der kinderen, met bijvoeging van de voornamen, dagteekening van geboorte en plaats van werkelijk verblijf, alsmede de plaats, waar het onderwijs wordt gegeven.

b. de namen en voornamen van hen, door wie het onderwijs wordt gegeven. Is op laatstgenoemden artikel 7 of artikel 15, sub a, der wet tot regeling van het lager onderwijs toepasselijk, zoo wordt zulks mede vermeld.

Deze verklaring, welke door hen, die het onderwijs geven, mede onderteekend moet worden, wordt ieder jaar vóór 1 Februari opnieuw ingediend.

Van verandering in de personen, door wie het onderwijs wordt gegeven, wordt binnen acht en twintig dagen aan den burgemeester mededeeling gedaan.

Door Ons wordt bepaald, op welke wijze die opgaven behooren te geschieden, en hoe zij