Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. Gewijzigd Ontwerp.

De oprichting \an scholen voor achterlijke kinderen, doofstommen en idioten is een onderwerp, waarvan de regeling niet in deze wet tehuis behoort.

Er is grond om te verwachten, dat de hierbedoelde verklaring aan onvennogenden wel kosteloos zal worden afgegeven. Mocht het eens een enkelen keer voorkomen, dat een geneeskundige weigert eene verklaring af te geven zonder storting van een bedrag, dat de belanghebbende niet kan betalen, dan zal de volgens art. 1 aansprakelijke persoon zich tot den schoolopziener hebben te wenden, en voor zoover het dezen blijkt, dat er van voorgewend bezwaar geen sprake is, zal hij stellig niet de maatregelen nemen, waartoe de wet hem formeel het recht geeft. Men vergete niet, dat de schoolopziener <jok in <le gevallen, waarin de wet hem tot actief optreden het recht laat, zich toch van aanmaning enz. mag onthouden, indien er omstandigheden zijn die het hem verkieslijk doen voorkomen, vooralsnog een afwachtende houding aan te nemen.

Blijkens art. ') (nieuw) tweede lid, moet het beroep op iedere der in dit artikel bedoelde vrijstellingen telkens na verloop van twaalf maanden worden hernieuwd.

Naar aanleiding van den wensch, ten slotte bij dit artikel in het Voorloopig Verslag uitgesproken, merkt de ondergeteekende op, dat zooals het wetsontwerp thans is gewijzigd, de gevreesde verwarring van gevallen van absoluut schoolverzuim met gevallen van relatief schoolverzuim niet kan ontstaan.

Art. 5. Zij, die langer dan Art 8. Zij, die langer dan acht en twintig dagen achtereen acht en twintig dagen achtereen

in eene gemeente verblijf houden, in eene gemeente verblijf houden,

worden, onverschillig of zij daar

vertoeven in eene woning, tent of gestationneerd vaartuig, voor de toepassing dezer wet geacht in die gemeente eene vaste woonplaats te hebben tot aan den dag,

dat zij die gemeente weder ver¬

worden, onverschillig of zij daar

vertoeven in eene woning, tent, vaar- of voertuig, voor de toepassing dezer wet geacht in die gemeente eene vaste woonplaats te hebben tot aan den dag, dat

zij die gemeente weder verlaten,

laten, tenzij zij elders eene vaste tenzij zij elders eene vaste woonwoonplaats hebben, waar de kin- plaats hebben, waar de kinderen deren schoolgaan. schoolgaan.

Art. 5 (nieuw art. 8.^1 Dat dit artikel iemand, die 30 dagen in eene gemeente verblijft, verplicht slechts 2 dagen zijne kinderen onderwijs te doen genieten, kan niet worden ontkend.

Dit bezwaar — indien het er een is — kan, zooals ook reeds door andere leden werd opgemerkt, niet worden ontgaan, omdat de grens toch ergens moet worden getrokken.

De vraag, of de hierbedoelde personen, wanneer zij op den 28sten dag voor hunne kinderen plaatsing op eene school vragen maar niet verkrijgen, strafbaar zullen zijn, indien blijkt, dat plaatsing wel ware verkregen, indien zij zich vóór den 28sten dag hadden aangemeld, moet ontkennend worden beantwoord.

De uitdrukking vaartuig* is veranderd in «vaar- ot voertuig , terwijl het woord gestationneerd» is vervallen.

Sluiten