Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. Gewijzigd Ontwerp.

Wie verzuimt de kennisgeving te doen, in geval dat een aan zijne zorg toevertrouwd kind vóór het verstrijken van den leerplichtigen leeftijd eene inrichting van hooger- of middelbaar onderwijs bezoekt, ontvangt eene aanmaning van den arrondissements-schoolopziener.

Op de vragen, ten slotte bij dit artikel gedaan, is het volgende te antwoorden:

1°. Afgifte van een bewijs van ontvang door den burgemeester is wenschelijk, doch niet bepaald noodig.

2°. De vaste woonplaats zal in den regel blijken uit de bevolkingsregisters, maar daarbij dient in het oog te worden gehouden, dat iemand, die langer dan 28 dagen in een gemeente verblijf houdt, geacht wordt aldaar een vaste woonplaats te hebben, ook al is zijn naam nog niet in het bevolkingsregister opgenomen.

3°. De ouders zullen bij verzuim der kennisgeving in de gevallen, genoemd onder 4°., 5°. en 6°. van art. 7. de aanmaning ontvangen, bedoeld in art. 20, § 1. Blijkt eindelijk, dat zij onwillig zijn. om zich aan de wettelijke voorschriften te onderwerpen, dan zijn zij natuurlijk strafbaar.

4°. Men kan de kennisgeving nog inzenden, nadat art. 20, § 1 (oud art. 15) is toegepast. Daardoor voorkomt mer de oproeping voor de plaatselijke commissie of voor burgemeester en wethouders.

Art. 8. Ouders, voogden en verzorgers kunnen zich op de vrijstelling, sub 5° van artikel 4 genoemd, alleen beroepen, indien zij aan de kennisgeving, bedoeld in artikel 6, de schriftelijke verklaring hebben toegevoegd, dat zij tegen het onderwijs op de, binnen den afstand van 45 minuten van de woning gelegen, scholen waarop voor de kinderen plaats te verkrijgen is, zoo overwegend bezwaar hebben, dat zij hunne kinderen liever van onderwijs verstoken laten, dan hen aan een dier scholen toe te vertrouwen.

Deze verklaring moet, om geldig te zijn, ook de handteekening dragen van den arrondissements-schoolopziener. Deze ambtenaar is verplicht binnen acht en twintig dagen, nadat een desbetreffend verzoek te zijner

Art. 10. Ouders, voogden en andere in artikel 1 genoemde verzorgers kunnen zich op de vrijstelling, sub 30 van artikel 7 genoemd, alleen beroepen, indien zij aan de kennisgeving, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, de schriftelijke verklaring hebben toegevoegd, dat zij tegen het onderwijs op de, binnen den afstand van 45 minuten gaans van de woning gelegen scholen, waarop voor de kinderen plaats te verkrijgen is, zoo overwegend bezwaar hebben, dat zij hunne kinderen voorloopig liever van onderwijs verstoken laten, dan hen aan een dier scholen toe te vertrouwen.

Deze verklaring moet, om geldig te zijn, ook de handteekening dragen van den arrondissements-schoolopziener. Deze ambtenaar is verplicht, binnen acht en twintig dagen na aanvrage door het stellen zijner handteeke

Sluiten