Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. Gewijzigd Ontwerp.

dat hem zal gebleken zijn, dat het kind in eene andere gemeente woont, dat het op eene andere school geplaatst is, dat het huisonderwijs geniet, terwijl aan de voorschriften van artikel 4 is voldaan.

Het hoofd eener openbare lagere school is niet bevoegd, een kind gedurende den in artikel 3 omschreven leerplichtigen leeftijd om andere dan eene deiin het tweede lid van dit artikel onder i° tot en met 40 genoemde redenen van de lijst der leerlingen af te voeren, dan met toestemming van den arrondissementsschoolopziener.

Een kind, dat ingevolge artikel 20, § 4, ambtshalve is ingeschreven, mag gedurende de eerste zes maanden, nadat het op de school geplaatst is, zonder toestemming van den arrondissements-schoolopziener van de lijst der leerlingen niet worden afgevoerd dan in de gevallen, onder i°, 2° en 30 in het eerste lid van dit artikel bedoeld.

Art. 11 (nieuw). Werd daaromtrent niets geregeld, dan zou een vader zijn kind om de nietigste reden of uit eigen voordeel van de lijst kunnen laten afvoeren, zonder dat het elders onderwijs gaat ontvangen. Niet zeldzaam is het bijv. dat tegenwoordig een vader zijn kind in April laat afvoeren 0111 het in November weer naar school te zenden; dan wint die vader voor zes maanden het schoolgeld uit en profiteert tevens in dien tijd van de verdiensten van het kind. dat hij op het land laat werken. Tegen dergelijke praktijken moet zooveel mogelijk worden gewaakt. Regeling is te meer noodig, nu volgens het gewijzigd ontwerp ambtshalve inschrijving kan plaats vinden. l)at een vader niet het recht moet hebben om een kind. dat ambtshalve is ingeschreven, zonder of 0111 nietige redenen terstond weder van de lijst af te voeren, spreekt van zelf.

De regeling is echter zoo mild mogelijk ontworpen. Vier redenen zijn genoemd — 1° vertrek uit de gemeente, 2° plaatsing op eene andere school, 3n voornemen om aan den leerplicht te voldoen door huisonderwijs, 4° beroep op een der vrijstellingen van art. 7 - waarin het hoofd der school afschrijving van de lijst niet mag weigeren. Aan het hoofd eener bijzondere school wordt ook de bevoegdheid niet

Sluiten