Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp.

Gcivijzigd Ontwerp.

Onverminderd het bepaalde in artikel 10, kan door den arrondissements-schoolopziener wegens andere ernstige redenen schoolverzuim toegestaan of verschoond worden.

Bij het verleenen van verlof tot schoolverzuim wordt tevens de duur van het verlof bepaald. Na afloop van dien termijn kan verlenging worden toegestaan.

De schoolopziener houdt in een register aanteekening van de gevallen, waarin hij gebruik maakt van de bevoegdheid, hem bij de tweede alinea van dit artikel verleend, met vermelding van de redenen, die tot het toestaan of verschoonen van schoolverzuim hebben aanleiding gegeven.

Door Ons worden voorschriften gegeven omtrent de inrichting van bovenbedoeld register en omtrent de wijze, waarop het in zijn geheel of bij uittreksel ter kennis zal worden gebracht van den Minister, belast met de

uitvoering

van de wet tot rege¬

ling van het lager onderwijs.

. _ s • J - l -l

\rt 9 (nieuw artikelen 12, löenl/.j 1 en aanzien van ue oescnuuwingen. welke naar aanleiding van dit artikel in het Voorloopxg \ erslag voorkomen, over nijpende armoede als geldige reden van tijdelijk schoolverzuim en de, naar men meende, daaruit voortvloeiende erkenning van aanspraak op onderstand, meent de ondergeteekende te moeten herinneren aan hetgeen door hem reeds op blz. 12 van deze Memorie is aangevoerd. Na ernstige overweging van het vóór en tegen acht hij het niet raadzaam armoede uitdrukkelijk in de wet als geldige reden van schoolverzuim te vermelden. Niet alle ouders, die arm zijn, zijn in de onmogelijkheid hunne kinderen naar school te laten gaan. Óf de armoede van dien aard is. dat ze het schoolgaan belet, moet beoordeeld worden door de betrokken autoriteit. Waar dat het geval is, zal van aanmaning of vervolging geen sprake zijn, want dan is aanwezig een van de ernstige omstandigheden, bedoeld °"yer n ' J* Kn zelfs indien een schoolopziener, de armoede niet als geldige reden aannemende, ten slotte proces-verbaal opmaakt en de zaak strafrechterlijk wordt vervolgd, zoo zal toch nog de strafrechter volkomen bevoegd zijn den vader vrij te spreken, op grond dat naar zijne

Sluiten