Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. Gewijzigd Ontwerp.

schoolopziener voor kinderen, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, in de laatste zes maanden, voorafgaande aan de aanvrage, de school geregeld hebben bezocht, jaarlijks voor ten hoogste zes weken, ongerekend de vacanties, schoolverzuim worden toegestaan.

Afwijzing van het verzoek geschiedt bij eene met redenen omkleede beschikking, welke onmiddellijk ter kennis van den belanghebbende wordt gebracht.

Ouders, voogden of verzorgers kunnen binnen veertien dagen, nadat de afwijzende beschikking te hunner kennis is gebracht, in hooger beroep komen bij den inspecteur.

Van de verleende vergunningen wordt onverwijld mededeeling gedaan aan het hoofd der school, waar de kinderen zijn ingeschreven, aan den daarbij betrokken arrondissements - schoolopziener; aan den daarbij betrokken inspecteur, indien de vergunning is verleend door den districtsschoolopziener en aan den daarbij betrokken districts-schoolopziener indien de vergunning is verleend door den inspecteur.

Het hoofd der school zorgt, dat de verleende vergunningen onmiddellijk ter kennis van de belanghebbenden worden gebracht.

De inspecteur zendt jaarlijks vóór i Februari aan den Minister, met de uitvoering van de wet tot regeling van het lager onderwijs

schoolopziener voor kinderen, die in de laatste zes maanden, voorafgaande aan de aanvrage, de school geregeld hebben bezocht, jaarlijks voor ten hoogste zes weken, ongerekend de vacantiën, vergund worden de school tijdelijk niet te bezoeken. Die vergunning kan door den schoolopziener worden ingetrokken wegens niet geregeld schoolbezoek na de aanvrage gepleegd.

Van de beslissing van den arrondissements - schoolopziener [ wordt onmiddellijk kennis'*gege| ven aan den belanghebbende. | Bij afwijzing wordt de beslissing met redenen omkleed.

Ouders, voogden of andere in artikel i genoemde verzorgers 1 kunnen binnen veertien dagen, j nadat de afwijzende beschikking te hunner kennis is gebracht, in hooger beroep komen bij den districtsschoolopziener.

Van de verleende vergunningen wordt onverwijld mededeeling gedaan aan het hoofd der school, waar de kinderen zijn ingeschrej ven. Door den Minister met de uitvoering der wet tot regeling van het lager onderwijs belast, wordt bepaald, op welke wijze van de vergunningen mededeeling wordt gedaan aan den inspecteur en aan de andere daarbij betrokken autoriteiten.

De inspecteur zendt jaarlijks vóór I Februari aan den Minister, met de uitvoering van de wet tot j regeling van het lager onderwijs

Sluiten