Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Untwerp. w»»»/'

eene inrichting onder het beheer van den aansprakelijken persoon, deze inrichting.

Art. 19 (nieuw art. 27). Deze bepalingen omtrent de bevoegdheid van den rechter hebben ten doel, competentie-geschillen af te snijden. Het schijnt minder juist, dat «delicten bestaande in verzuimen, gepleegd worden ter woon- of verblijfplaats van den verzuimer», in dien zin dat dit de eenige locus delicti zoude zijn. Door vele schrijvers wordt aangenomen, dat daarbij locus delicti is, zoowel de plaats, waar dan had moeten gehandeld worden, als die waar de dader zich tijdens het verzuim bevond. Daarom is het gewenscht, hier eene nadere

aanwijzing te geven.

Nu volgens het gewijzigd ontwerp van wet, wat het schoolverzuim aangaat, alleen betrekkelijk schoolverzuim strafbaar is, waarmede de schoolopziener van het arrondissement, waarin de school is gelegen, zich heeft te bemoeien, komt het ook rationeel voor, dat overtredingen, bedoeld in art. 23 tot de bevoegdheid behooren van den kantonrechter, binnen wiens ambtsgebied de school gelegen is. In dien zin is thans het artikel gewijzigd.

Art. 28. De door den arrondissements-schoolopziener op zijn ambtseed afgelegde verklaring, dat uit de lijsten en aanteekeningen, ingevolge artikel 19 aan hem overgelegd, blijkt, dat een kind op eene lagere school geplaatst is, dat een kind ambtshalve is ingeschreven, en dat een kind op in die verklaring aangewezen dagen en schooltijden, buiten de gevallen bedoeld in het tweede lid van artikel 2, de school niet heeft bezocht, kan een volledig bewijs van elke dezer omstandigheden opleveren.

De door den arrondissementsschoolopziener op zijn ambtseed afgelegde verklaring, dat ouders, voogden of andere in artikel 1 genoemde verzorgers :

i°. hem niet op zijne aanvrage hebben verstrekt de inlichtingen, bedoeld in artikel 25, eerste lid;

2U. een kind niet hebben onderworpen aan het volgens artikel 25, tweede, vijfde of zesde lid, voorgeschreven onderzoek;

Sluiten