Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1.

Niet veel juister ware eene andere gevolgtrekking, welke de aangehaalde woorden echter volkomen regtvaardigen. Zij moeten doen denken, dat Maastricht en Venlo niet tot het Hertogdom Limburg behooren. Dit denkbeeld wordt versterkt door het gezegde, dat het oogmerk des Konings is, »mit dem ganzen Her«zogthum Limburg, so wie es jetzt von Allerhöchst»ihnen gebildet worden, dem Deutschen Bunde bei»zutreten"; en door de opgave der bevolking van het Hertogdom 1, geschat op 147,527 zielen, waarin die van Maastricht en Venlo niet is begrepen. Het blijkt intusschen zoo uit art. 1, als uit de tweede alinea van art. 2 der Grondwet, dat het Hertogdom de genoemde steden wel bevat. De meening was. ondanks de uitdrukking, niet, dat zij buiten het Hertogdom, maar buiten de betrekking van het Hertogdom tot het duitsche Verbond zouden blijven. Men wilde slechts zeggen , dat die betrekking op de genoemde steden en hare kringen niet toepasselijk zou zijn.

Het voorstel des Konings om het aldus geformeerde Hertogdom, ter vervanging van het bij art. 2 van het verdrag van London afgestane deel van Luxemburg, in het duitsche Verbond te begrijpen, werd door de Bondsvergadering bij Besluit v. 5 Sept. 1839 4

') In de volgende alinea: » Da znfolge der angestellten »Berechnungen die Bevölkerung des abgetretenen Theils des »Grossberzogthums Luxemburg 149,572 Seelen betragt, wahrend «diejenige des Herzogthums Limburg sich auf 147,527 Seelen »belauft, so kann dieser geringe Unterschied ohne allen Einfluss »auf den bisher für das Grossherzogthum Luxemburg bestan«denen Matrikularansatz bleiben."

*) Zie het Besluit in het aangehaalde Bij voegsel der Staatscourant.

Sluiten