Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art 28.

ontwerp van verdrag 1, den 15 Maart 1814 op het Congres te Chatillon va» wege Napoleon aangeboden, is vervolgens, op eene bekende aanleiding 1, door de Verbonden Mogendheden in het Tractaat van Pari s van 30 Mei 1814 art. 6 bekrachtigd.

Zij is buiten twijfel op eene regerende Koningin, Koningin naar de beteekenis der tweede alinea van art. 20, toepasselijk; zoo dat deze niet tevens rege-

«dien te gevolge zijn zetel in dat ander Land kwam over te «brengen. Hieruit immers zouden de nakomelingen van den «Vorst reeds bij de eerste of tweede generatie voor ons Vader«land vreemd zijn. Hieruit zouden de grootste onheilen voor «ons Land geboren worden. Hierdoor zoude hetzelve al ras «de sloep van een magtiger Land kunnen, en noodwendig in «alle de oorlogen, dio hetzelve te voeren zoude hebben, tot «deszelfs groote schade ingewikkeld moeten worden. Men be«hoeft niet tot onze oude historie onder de Graven op te klim»men. De ongelegenheden, waarin ons Land zich ten tijde van «Willem III bevonden heeft, de oorlogen, waarin het inge«wikkeld werd, niet alleen toen de Vorst den troon beklom, «maar ook naderhand, ingevolge van zijn politiek systema als «Koning, strekken ten bewijze. Voorzieningen omtrent een zoo «gewigtig geval hadden in de Grondwet zeer duidelijk gesteld «moeten worden: gelijk mede de regelingen, welke alsdan om«trent de Erfopvolging in de Souvereiniteit van dit Land plaats «zouden moeten hebben."

Van Swindon prijst voorts do voorzorge, in 1747 op dit punt genomen, en verklaart ten laatste: »de omissie —over «een point, dat voor de vrijheid, de veiligheid en de wezenlijke welvaart dezer Landen zoo allergewigtigst is, ja waar»van deze, in het vervolg, geheel kunnen afhangen , is in mijn «oog zoo groot, dat ik, daarom alleen, dit ontwerp zoude «meenen te moeten verwerpen."

') Art. 6. »Le titre et 1'exercice do la Souveraineté en Hol»lande ne pourront dans aucun cas appartenir a un Prince por«tant, ou appellé a porter une couronno étrangère." Vergel. «de Constitutie van het Koningrijk Holland art. 21.

■) Zie boven bl. 67. noot 1,

Sluiten