Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 29 , 30 , 31.

treden, gaf het eerste volkomen toe. De schatkist zou slechts belast zijn met één millioen. totdat de Maatschappij van Volksvlijt te Brussel, waaraan die domeinen door den Koning waren overgedragen, een kapitaal van f 20,1)00,000 aan 's Lands kas had uitgekeerd1.

Was deze overdragt niet, ten aanzien van het Rijk, eene res inter alios acta? Moest men haar bij het herzien van art. 30 en 31 in aanmerking nemen? Een bepaald deel van het grondwettig inkomen der Kroon was op die domeinen, door de wet v. 26 August. 1822 patrimonieel goed des Konings, gevestigd. De Grondwet behoefde dus enkel, met vermelding van het uitwerksel dier wet in de plaats van art. 31, te regelen hetgeen aan de Kroon, boven dat deel, zou worden toegelegd uit 's Lands kas. Verlangde de Kroon later, dat het Rijk die domeinen of hunne waarde terugnam, hiertoe was meer noodig dan een koninklijk Besluit; het zou slechts bij eene nieuwe wet kunnen geschieden.

Intusschen bepaalde de verandering zich bij art. 30, zoo als die in de wet van 4 Sept. 18401 art. 1 werd uitgevaardigd.

Art. 313. Volgens de Constitutie van 1806

') Zie de antwoorden in de Handelingen 1. c. I p 210 sq. 276 sq.; bij de publieke discussie, II p. 215, de boven, bl. 75 noot 3, aangehaalde Memorie p. 6, en de Stc. 1840 n". 210.

*> Stbl. n°. 54.

°) Art. 31. Den Koning worden, tot deszelfs gebruik, zomer• en winterverblijven in gereedheid gebragt, voor welker onderhoud echter niet meer dan f50,000 jaarlijks ten laste van den Lande kunnen worden gebragt,

Sluiten