is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 45.

tot de Statengeneraal, gepast? Deze behoorden, zoo schijnt het, de voordragt van den Raad en hare gronden te onderzoeken; en nadat zij die bij een besluit, in eene vereenigde zitting der beide Kamers genomen, van kracht hadden gekeurd , dan betaamde het, de ongeschiktheid van den persoon desKonings in den vorm eener wet te verklaren'.

Uit het berigt van Raepsaet1 kan men opmaken, dat de meening der Commissie v. 1815 was, die ongeschiktheid eerst bij de vergadering der Statengeneraal tot wettige zekerheid te doen brengen. Was dit de bedoeling, dan zou men zich niet juist hebben uitgedrukt. Volgens het artikel toch worden de Statengeneraal enkel bijeengeroepen, ten einde in het geval gedurende het bestaande beletsel te voorzien.

Waartoe de derde alinea? Mag de Raad wel zamenroepen, maar niet tevens den dag der zamenkomst bepalen? Vreesde men, dat hij dien soms te lang zou uitstellen, zoo kon de uiterste teimijn door de Grondwet worden voorgeschreven. Volgens Raepsaet3 besloot de Commissie, »qu'il convoquera »les états généraux au même instant endéans bref »terme, a déterminer dans la rédaction de eet arti»cle." Hieraan is door de redactie niet voldaan. Zie op Art. 47 , 48 en 100.

') Men zie, welke voorzorgen b. v. de fransche Constitutie v. 1791 Tit. III Ch. II Sect. II art. 18 gebood: .En cas de

«démence du roi notoirement reconnue, légalement constatee , »et declarée par le corps législatif après trois déliberations suc•eessivement prises de mois en mois, il y a lieu a la régence, »tant que la démenee dure."

!) Journal, 1. c. p. 69.

s) 1. c.