Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 54.

der provinciën. Moet het dus niet gebeuren in de eerste vergadering, waarin de kennisgeving wordt ontvangen? Ja het beschrijven eener vergadering te dien einde schijnt te gelijk met die mededeeiing te worden vereischt.

In den huldigingseed zeiven kwam voor «getrouwe wnderzaten," zoo als de Grondwet v. 1814 zeide, in 1815 onderdanen. Waarom niet «provinciale Sta»ten ?" Het is hier niet om een algerneenen onderdaneneed, maar om de erkentenis der byzondere betrekking van de provinciale Vertegenwoordiging tot den Koning te doen.

ZESDE AFDEELING.

VAN DE MAGT DES KONINGS.

Deze gewigtige Afdeeling bestaat in eene opsomming van bijzondere regten. De meeste monarchische Staatsregelingen van den nieuwen tijd hebben getracht meer te doen, niet enkel te ontleden, maar ook zaam te vatten, door de vestiging van zoodanig begrip der vorstelijke magt, waarin de bijzondere regten als deelen of takken hun grond vonden. Vollediger, dan elders, is dit in de duitsche Constitutien beproefd1.

') Zie de Constitutie van Baden v. 1818 § 5. 66; van Wurtemberg v. 1819 §4. 89 ; van het Groothertogdom Hessen

Sluiten