Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 57.

gebied bij een vredesverdrag eigenmagtig te veranderen, is der Kroon, door art. 57, uitdrukkelijk vrijgelaten. Waarom dan niet andere wettige instellingen?

Zoo men, bij de onvolledige bepaling van dat artikel, aan Grootbritanje dacht, het voorbeeld van Grootbritanje kan hier, gelijk in zoo vele opzigten, niet dienen. In Engeland wordt het volstrekte regt des Konings, om verdragen met vreemde Mogendheden aan te gaan, geacht middellijk te zijn beperkt door de ministeriële verantwoordelijkheid 1. Ook op dit, gelijk op andere punten, moest zij strekken om vaste geschreven regels omtrent de voorwaarden van uitoefening der koninklijke magt te vervangen. Doch wij vinden ons, met de constitutionele Rijken van het vaste land, waar men een zamenstel van dergelijke regels heeft aangelegd, in een geheel anderen stand. Zie op Art. 75. Dit is vooral door duitsche Constitutien in het oog gehouden 2.

') Zie Blackstone, Comment. I, Ch. 7 p. 133: »Thus the »king may make a treaty with a foreign state, which shall •irrevocably bind the nation; and yet, vrhen such treaties have »been judged pernicious, impeachments have pursued those rni, »nisters, bij whose agency or adrice they wereeoncluded."

:) Zie, bij voorbeeld, de Constitutie van Wurtemberg v. 1819 § 85: »Der König vertritt den Staat in allen seinen Verhalt«nissen gegen auswartige Staaten. Es kann jedoeh ohne Ein• willigung der Stande durch Vertrage mit Auswartigen kein »Theil des Staatsgebiets undStaatseigenthumsveraeussert,keine »neue Last auf das Königreich und dessen Angehörige übernom»men, nnd kein Landesgesetz abgeandert oderaufgehoben, keine «Verpflichtung, welche den Rechten der Staatsburger Eintrag »thun würde, eingegangen, namentiich aueh kein Handelsver»trag , welcher eine neue gesetzliche Einrichtung zur Folge »hatte, und kein Subsidienvertrag zu Verwendung königlicher

Sluiten