Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 72.

In Frankrijk wordt van de reglementen van publieke administratie en andere ordonnantiën uitvoerig reden gegeven bij een rapport au roi, door den minister, aan wien de voordragt behoort, gedaan, en in den Moniteur gedrukt. Soms geven ook de ministers, bij een dergelijk rapport au roi, een overzigt aller administratieve maatregelen, gedurende een bepaald tijdvak genomenGewis navolgenswaardige instellingen.

Maatregelen van bestuur : dus niet eene troonrede, proclamatie, of dergelijke stukken, die, al gaan zij het gansche Rijk aan, geen bepaalde uitvoering verordenen.

Van inwendig bestuur: heeft men, bij [aanneming der Grondwet, wel overdacht, of niet dezelfde reden, die alle algemeene maatregelen van inwendig bestuur aan het onderzoek van den Raad deed onderwerpen, toepasselijk is op overeenkomsten met vreemde Mogendheden ? Ten gevolge van de derde alinea kan de Koning ook daarover den Raad hooren: maar welke is de bedenking, waarom Hij het niet steeds zou, waarom Hij het niet moet doen? Het hooge nut, om, bij verrigtingen van zooveel gewigt, nevens het

Contentienae zaken der schutterijen, en andere soortgelijken, welke de toepassing van, uitzonderingen op, of afwijkingen van algemeene verordeningen betreffen. Onder de stukken, welke eerst, na in den Raad van ministers te zijn overlegd, aan den Baad van State komen, brengt art. 3 die , welke art. 17 van bet Besluit v. 19 Sept. 1823 n°. 132 aanwijst. Zie beneden op Art. 74, bl. 186, 187.

') Zie zulk een verslag van den Maarschalk Soult v. 25 Jan. 1833 over het bestuur van het krijgswezen in den Moniteur 25 Févr. 1833.

Sluiten