is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 94.

meeste ambten geheel ontzeggen. Die v. 1795 ^ geleid door de theorie van afscheiding der Staatsmagten, verbood hem eenige andere publieke bediening waar te nemen. Wij volgden bij de Staatsregel, v. 1798 art. 34 , 35 het verbod der Constitutie v. 1795; 't welk die v. 1805 art. 25 2 en v. 1806 art. 53 3 tot zekere classen van hooge ambtenaren beperkten. Tegen dit stelsel van uitsluiting werd art. 38 der Schets van Hogendorp gerigt; en de Grondwet v. 1814 art. 60 4 gaf een regel in zijnen zin; waarvan zij echter sommige uitzonderingen maakte, die, op ééne na, in onze Grondwet overgingen.

Elders heeft men, bij de nieuwere constitutionele

') Art. 47. »11 y a incompatibilité entre la qualité de mem»bre du corpslégislatif et 1'exercice d'une autre fonction publique.

Art. 48. ,La loi détermine le mode du remplacement défi«nitif ou temporaire des fonetionnaires publics qui viennonta »être élus membres du corps législatif."

:) De leden van de Departementale Besturen, de Secretarissen van Staat, de leden van den Staatsraad, van den Raad van Financiën en van de Geregtshoven, vermogen geene zitting te nemen in de Vergadering van H. H. M., dan na alvorens afstand te hebben gedaan van de posten, welke zij bij hunne benoeming bekleedden.

3) De Leden van Hun Hoogmogende mogen te gelijker tijd noch Ministers van Staat, noch effeetive Leden van den Staatsraad , noch van eenig Nationaal Collegie, noch leden van een Departementaal Bestuur, Baad van Finantien of eenig Geregtshof zijn, noch te gelijker tijd een der voorname comptabele of andere hooge Ambten bekleeden.

*) De leden der Staten Generaal kunnen niet te gelijk zijn leden van eenig regterlijk kolleg ie of van de Rekenkamer, noch ook eenigen aan den Lande comptabelen post bekleeden.

Geene der andere hooge ambtenaren zijn van die benoeming uitgesloten.