Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 98 , 99, 100.

onder de Staatsregeling v. 4805 1, maar nog in die v. 1806, voerde het wetgevend Ligchaam den titel van Hoogmogende. Doch vergelijk Docum. histor. sur la Holl. I. p. 143, 144. 287 , 288.

Art. 99 2. De opening der gewone vergadering had de Schets van Hogendorp art. 28 gesteld op den 1 November, de Grondwet v. 1814 art. 64 op den eersten maandag in November, goedgekeurd door de Commissie v. 1815 3.

Wie zal, wanneer de opening eens op den bepaalden dag niet mogt worden gedaan, verantwoordelijk zijn? Reikt de verantwoordelijkheid, in art. 75-77 beschreven, hier toe? Vergelijk boven bl. 195 en volgg.

Over de plaats der vergadering zweeg ook de Grondwet v. 1814. De Staatsregeling v. 1801 art. 54 had daartoe aangewezen de residentie van het Staatsbewind 4.

Art. 100 5. Het voorschrift, dat de Statengeneraal bij overlijden des Vorsten van zelfs vergaderen, had

') Art. 15.

=) Art. 99. De Staten-Generaal vergaderden ten minste eenmaal 's jaars.

Hunne gewone vergadering wordt geopend op den derden

maandag in October.

De Koning roept de buitengewone vergadering bij een, zoo dikwijls Hij zulks noodig oordeelt.

3) Zie Raepsaet, 1. c. p. 88.

4) Vergelijk Handelingen, I p. 80.

5) Art. 100. De Staten-Generaal vergaderden zonder voor¬

afgaande oproeping, bij overlijden des Konings. Be leden die zich, op den vijftienden dag na dit overlij-

Sluiten