Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 108.

van het reglement der Tweede Kamer. Art. 4 gebiedt elke Afdeeling een harer leden tot voorzitter te kiezen, die het besluit der meerderheid opmake. en het verslag daarvan overbrenge in de centrale Afdeeling.

Art. 107, gelijk art. 112, wil de leden der Kamer eerst bij kleine afdeelingen voorloopig van de zaak, en hen, die het algemeene verslag moeten uitbrengen. van de onderscheiden gevoelens hunner medeleden kennis doen nemen. Dit doel wordt, wanneer men een besluit of verbaal van de sectiegesprekken opmaakt, voorbijgestreefd. Besluit of verbaal, het is ontijdig en belemmerend.

De sectie is ingesteld tot onderzoek, niet tot besluit. Een besluit over het onderwerp kan niet door tien of twaalf leden afzonderlijk worden gevormd. Doch stel een besluit. Wat wil het zeggen? Het is het inzigt van een klein aantal leden der Kamer, verklaard buiten gemeenschap met de overigen, ten gevolge van een overleg, dat welligt geen vaster rigting had dan een gemeenzaam onderhoud, waartoe niemand zich behoefde voor te bereiden, en welks bestuur zonder het gezag is, 't geen in eene vergadering, tot een bepaald doel vereenigd, orde schept.

Zijn het enkel individuele meeningen, die het verbaal behelst, het is niet min voorbarig, haar, die elk lid later kan doen gelden, nu reeds in zulk een vorm te vestigen. Zij zullen vaak niet meer zijn dan de eerste indrukken, welke het voorstel op deleden maakte. Men aarzelt niet, in een klein, vertrouwelijk gezelschap, zich zonder voorafgaand rijp onderzoek, zonder geregeld betoog, dat eerst de toets der

Sluiten