Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 114—118.

Doch zouden zoodanige voorstellen in het belang eener volkomene uitvoering van de Grondwet of andere wetten aan den Koning door de Tweede Kamer alléén kunnen worden gedaan? Hierop zeggen art. 114-118, indien hunne formele regels uitbreiding over andere dan voorstellen van wet gedoogen, neen. Het is een regt, dat slechts door de beide Kamers gezamenlijk kan worden geoefend.

Dat het aan ééne Kamer alleen vrijstaat, zich tot de hoofden der departementen van algemeen bestuur te wenden, om, aangaande onderwerpen van den werkkring der Statengeneraal, opheldering of verantwoording te vragen, is niet onzeker. Doch mag van de zijde van ééne der Kamers een onderzoek worden verordend, om een of anderen tak of verrigtingen van het Gouvernement, met de bevoegdheden der Statengeneraal in verband, na te gaan of te beoordeelen? Ook hierop schijnt het antwoord bevestigend te moeten zijn, aangenomen dat het onderzoek noodige voorbereiding is tot een bepaald besluit of voorstel.

Is eene Kamer geregtigd om, volgens de fransche gewoonte, zoodanige verzoekschriften of andere stukken, bij haar ontvangen, wier inhoud het nemen van een besluit aan hare zijde niet vordert, noch waarop

»raient été faits dans 1'intervalle des deux sessions,ce qui pré-

• venait toute entrave a la marche du service; mais on me ré-

• pondit que cette masse de règlemens et d'ordres aurait enlevé

• trop de temps aux états généraux; qu'il suffisait que les états •généraux pussent réclamer contre ceux qui en fournissaient •des motifs.

„Sur cette observation, la quatrième proposition du rapport

• fut adoptée sans réclamation." Journal, p. 77.

Sluiten