Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 119. 120, 121.

Art. 119 i. Overgenomen van art. 46 der Grondwet v. 1814. Ook van wege den Koning kan slechts ja of neen worden gezegd op een voorstel der Statengeneraal \ Zoo de Grondwet niet wil, dat een voorstel der Statengeneraal worde vermengd met een koninklijk voorstel, is aanneming onder beding van zekere verandering niet toegelaten. Hier keeren de bedenkingen weder, boven, op Art. 111-1133 gemaakt. Is de reden, om welke de Grondwet die twee soorten van voorstellen van elkander afgezonderd houdt, zóóveel waard, dat men er de kanseener gemakkelijke vereeniging tusschen de Statengeneraal en den Koning aan moet opofferen?

Art. 120. 121 4. De afkondiging, eene daad van

') Art. 119. Wanneer de Koning het voorstel van de Staten-Generaal aanneemt, wordt zulks in de volgende bewoordingen uitgedrukt :

«De Koning bewilligt in het voorstel."

Zoo de Koning het niet aanneemt, wordt zulks op deze wijze te kennen gegeven :

"De Koning houdt het voorstel in overweging."

*) Eene buitengewone bepaling, doch op wederkeerigheid gegrond, behelst de Constitutie van Brunswijk v. 1832 §145: »Ob der Landesfürst standischen Beschlüssen und Antragen »seine Zustimmung ertheilen wolle, hangt von dessen freier xEntschliessung ab. Wird die Zustimmung versagt, so wer»den die Gründe der Yersagung den Standen mitgetheilt wer»den." Waar de hoofdambtenaren of gemagtigden der Kroon aan de discussie van dergelijke voordragt deel nemen , kunnen de redenen der weigering reeds van te voren zijn gebleken.

3) Bl. 304 sqq.

*) Art. 120. Alle voorstellen van wet, door den Koning en de beide Kamers der Staten-Generaal aangenomen,

Sluiten