Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 141, 142.

Het stelsel echter, de provinciale behoeften door provinciale middelen te dekken, kan niet worden aangenomen, of de provinciale Staten moeten, gelijk zelfs de conseils généraux in Frankrijk 1, de voordragt hebben der middelen. Er is alzoo hier eene leemte in de Grondwet. Zie op Art. 143 en 148.

De begrooting der administratiekosten is een der onderwerpen, welke de reglementen, ingevolge van art. 150 uitgevaardigd , aan de algemeene vergadering der Staten hebben voorbehouden l.

Art. 142 3. Art. 85 der Grondwet v. 1814. De opdragt van de verkiezing der leden voor de Tweede Kamer der Statengeneraal eischte veel talrijker verga-

moeten geschieden met opgave der objecten, tot welker bestrijding de aangevraagde sommen zullen moeten dienen, en onder schreven6" verantwoordinS aIs door Ons zal worden voorge-

Aan den regel dezer wet, de provinciale middelen te vinden in opcenten van de grondbelasting en het personeel, heeft men • ' L°'et gehouden. Zoo hebben b. v. de Staten van Overijssel ?.en ng gemagtigd, eene provinciale heffing gevoerd van tien opcenten van de hoofdsom van den Rijks?cnTs, °P binnen- en buitenlandsch gedisteleerd en de •n. 8lhc,llIL?Uren' Onevens eene daarmede gelijk staande ^ H 'a belasting op die van buiten de provincie ingevoerd

Zie dfi P.pT "f f TÜ het R®k veracciJn8(Je voorwerpen. 1 ftqqVwu . cf Gedeputeerde Staten v. 18 en 25 Juhj 1839 Bijv. tot het Stbl. 1839 p. 345 sq. 367 sqq ) Loi du 10 Mai 1838 art. 3, 4, 10.

) Reglementen , boven bl. 67 noot 1 aangehaald, art. 35 n°. 6. - " Aan de Staten der provinciën wordt opgedra¬

gen het verkiezen van leden voor de Tweede Kamer der Sta ten- Generaal in- of buiten kun midden, en zoo veel doenlijk uit alle de oorden van hunne provincie.

Sluiten