Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 142.

afgevaardigden der Natie te kiezen, noch aan bepaalde, gesloten corporatien kan behooren? Moet het niet veeleer als een gemeen, als een volksregt worden geregeld? Terwijl onze Grondwet het voorbehoudt aan de provinciale Staten, kent zij geen actief persoonlijk Staatsburgerschap. Doch zoo de nederlander als lid zijner plaatselijke en provinciale gemeente een persoonlijk kiesregt tot zamenstelling eener vertegenwoordiging heeft, waarom niet als Staatsburger ?

Of kan hij worden geacht, het middellijk, door de provinciale Staten, te oefenen? Is in hen het staatsburgerlijk stemregt der bevolking zigtbaar? Geenszins.

Vooreerst toch, op welken grond en waartoe worden de leden der Staten gekozen? Door ingezetenen op grond van hun provinciaal burgerschap. Het is geene staatsburgerlijke handeling, waartoe zij worden benoemd, die geroepen zijn om de provincie te vertegenwoordigen. Ook is de keuze, welke deze laatsten doen, geen gevolg van hun Staatsburgerschap, maar van hunnen stand als vertegenwoordigers deipro vincie.

Ten andere, kunnen zij, die slechts kiezers kiezen, worden gezegd, aan de keuze der afgevaardigden deel te hebben? Zie boven op Art. "130-432 bl. 42 , 43.

Is er voorts niet tegenspraak in, dat vertegenwoordigers des geheelen nederlandschen volks door de provinciale Vertegenwoordiging worden gekozen ? Stemt het met eene vertegenwoordiging des volks in zijn geheel niet meer overeen, dat zij worde benoemd door kiesvergaderingen, die geene bijzondere betrekking tot eenige provincie of plaats, noch ander, dan

Sluiten