is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 144.

takken van binnenlandsche regering, buiten de drie boven genoemde, of geene, of enkel wat de eerste grondslagen betreft, eenheid van regels en voorziening van Landswege eischen. In het eerste geval is het bestel, van den aanvang af, uitsluitend provinciaal. In het laatste is het de verdere bijzondere ontwikkeing, waarmede het regt of de pligt der provinciale gemeente, om voor zich zelve te zorgen, begint.

Ziedaar den omtrek van 't geen art. 144 aan de Staten geheel en al overlaat. Op het gebied, door art. 143 omschreven, waar de Kroon uitvoert door de otaten, bepaalt zich de zelfregering der provincie bij het kiezen van het uitvoerend personeel. Hier, op het gebied van ons artikel, is de provincie, vertegenwoordigd door de Staten, met den Koning hare eigen wetgeefster, en in 't bezit eener geheel vrije uitvoerende magt.

Oeconomie heeft geene bijzondere beteekenis, die niet reeds in politie lag. Het woord zou kunnen

«algemeen toevoorzigt over de haringvisscherij wordt gelijkvormig voor het geheele Rijk door de wet en door dien te ••gevolge genomene koninklijke Besluiten bepaald." Volgens r. O zullen de inwendige policie of de bijzondere bepalingen »voor deze visscherijen, voor elke zee-provineie, door derzel»ver respectieve Staten worden geregeld; doch zullen deze «verordeningen niet tegen de algemeene bepalingen mogen aan» oopen. Art. 9 beschrijft de onderwerpen dier bijzondere epa ingen. De inwendige policie der «haringvisscherijen be" de bijzonderheden der uitrustingen, de wijze van aan•'Tragen om ten haring te mogen varen, het verkrijgen van •>permissie daartoe, de wijze van den haring te bereiden; het «zonderen en zouten van dezelve, alsmede de noodige voor»zorg en opzigte der schepen , die ter kabeljaauwvisscherij »in zee gaan, en tevens eenige haring-netten mede nemen."