Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 145, 446.

ten v. 1 Maart1 en 21 August. 18182 art. 3 wordt gehandeld.

Dat de doorvoer door — eenige andere provinciën geene belemmering onderga: hoe kunnen de provinciale Staten daarvoor zorgen?

Voor zoo verre bij de algemeene wetten dienaangaande geene bijzondere voorzieningen mogten zijn gemaakt: is eene bijvoeging der Grondwet v. 1814. De zin zal wel zijn, die door de fransche vertaling duidelijker wordt uitgedrukt3: alleen de wet kan, in bijzondere gevallen, den door- uit- en invoer belemmeren. Bij voorbeeld om de gemeenschap af te breken met plaatsen, waar eene besmettelijke ziekte zich openbaarde4. Intusschen plegen dergelijke maatregelen van politie niet bij eene wet te worden genomen; zoodat men »algemeene verordeningen" behoorde te hebben gezegd.

Het artikel heeft niet verhinderd, dat bij koninklijk Besluit v. 31 Mei 1839 5 de Staten van Overijssel wierden gemagtigd tot het heffen eener provinciale belasting op zekere, van elders uit het Rijk in de provincie ingevoerde, dranken.

Art. 1466. Reeds de Staatsregeling v. 1798 art.

') Stbl. 1818 n°. 9.

5) Stbl. n°. 33.

3) »A ce qu'il ne soit mis — d'autres restrictions que celles >qui pourraient être établies par les lois."

*) Vergel. de koninklijke Besluiten y. 15 Octob. en 20 Kot. 1830, Stbl. no. 71 en 80.

5) Bijv. tot het Stbl. 1839 p. 347 sqq.

6) Art. 146. Zij trachten alle geschillen tusschen plaatse•

Sluiten