Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 159. VIERDE AFOEELING.

ALGEMEENE BESCHIKKING.

Art. 1591 Van de fransche Constitutie v. 1795 art. 364 door de Staatsregeling v. 17982 ontleend, is het artikel in alle volgende Staatsregelingen, tot op die v. 1814, maar verbeterd, overgegaan. De Staatsregeling v. 1798 stelde elke voordragt vrij; de Staatsregeling v. 1801 art. 103 gebood, dat de voordragt schriftelijk moest zijn. Volgens de Staatregeling v. 1798 mogt de verzoeker zich vervoegen bij zoodanige

') Art. 159. Ieder ingezeten heeft het regt om verzoeken aan de bevoegde magt schriftelijk in te dienen, mits die persoonlijk en niet uit naam van meerderen worden onderteekend, welk laatste alleen zal kunnen geschieden door of van wege ligchamen wettiglijk zamengesteld en als zoodanig erkend, en in dat geval niet anders dan over onderwerpen tot derzelver bepaalde werkzaamheden hehoorende.

•) Algemeen. Beging, art. 17. Elk Ingezeten kan zich, bij Kequest, Adres, of met anderen Voordragt, vervoegen bij zoodanige Magten, waar hij zal geraaden oordeelen. Alle voordragten zullen persoonlijk, en niet gezamenlijk geschieden, ten zij door Lichamen, wettig zaamgesteld, en als zoodanigen erkend, en wel alsdan over onderwerpen, die tot derzelver erkende werkzaamheden behooren.

3) Ieder Ingezeten heeft het recht om verzoeken of voordragten aan de daartoe bevoegde Magt schriftelijk in te dienen, mits die persoonlijk en niet uit naam van meerderen worden onderteekend, welk laatste alleen zal kunnen geschieden door of van wegen Lichamen, wettig samengesteld, en als zoodanig erkend, mitsgaders over onderwerpen tot derzelver bepaalde werkzaamheden behoorende.

Sluiten