Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 210.

transporten of leverantien, onder de voorwaarde van schadeloosstelling.

Zoo lang de wetten der taal gelden, zal deze zin wel vast staan. Men hechte aan het berigt van Raepsaet; men keure het op zich zelf onwaarschijnlijk, dat de ontwerper of wetgever v. 1815 eene zóó stoute nieuwigheid, waarvan hij welligt geen enkel voorbeeld op het vaste land kende, zou hebben willen invoeren; men sla het oog op den franschen, hier gewis, daar Dotrenge steller wordt genoemd, oorspronkelijken tekst1; men vinde het mogelijk, onder »sein«blables prestations" insgelijks »le logement et la «nourriture des gens de guerre" te begrijpen; men gisse, dat de nederduitsche vertaler, enkel dewijl hij «prestations" niet wist over te brengen, daarvoor transporten en leverantien schreef, en deze woorden dus in den tweeden volzin herhaalde; het stuit alles op de onwrikbare beteekenis van ons artikel af.

Opmerkelijk, dat onze Grondwet ook hier weder met britsche regten zamenstemt. De vrijdom van inkwartiering is insgelijks in Engeland constitutioneel, reeds als een oud regt gewaarborgd bij de Petition of rights v. 1627, en jaarlijks bevestigd bij de mutinyact, volgens welke het krijgsvolk bij geen inwoner, dan bij herbergiers, tappers en dergelijke, open huis

') »Le logement et la nourriture des gens de guerre, les

• prestations de quelque nature qu'elles soient, a faire aux

• troupes du roi ou aux forteresses, ne peuvent être a la charge

• d'un ou de plusieurs habitans, d'une ou de plusieurs communes. Si, par des circonstances imprévues, de semblables

• prestations sont faites par des individus ou des communes, »l'Etat en tient compte, et il est payé une indemnité, d'après, •Ie tarif fixé par les réglements."

Sluiten