Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26.

Al de leden van de Vergadering der Staten Generaal stemmen voor zich zeiven, en zonder last van hunne committenten, op den volgenden eed:

»Wij zweren, dat wij eerst en boven al de Grond»wet van de Yereenigde Nederlanden zullen onderhouden en handhaven, en dat wij wijders de onafhankelijkheid van den Staat en het geluk van deszelfs «ingezetenen, altijd uit alle onze krachten bevorderen «zullen: zonder eenig aanzien van Provintiale of an-

ndere belangen." ^

»Zoo waar helpe ons God Almagtig.

Alsmede den gewonen eed van zuivering.

Deze eeden worden afgelegd in den Raad van Staten, welke dezelven uit naam van den Souvereinen \orst ontfangt.

Vervolgens doen zij alle zaken af bij meerderheid van stemmen.

27.

Zij staan in hunne amptsverrigtingen alleen te regt voor den Hoogen Raad der Nederlanden, op een' aanklagt der V ergadering.

28.

De Staten Generaal vergaderen ten minsten eens in het jaar, op den eersten November, en wijders op beschrijving van den Souvereinen Vorst, zoo menigmaal als Hij noodig oordeelt.

29.

De Staten Generaal geven hunne toestemming tot alle de uitgaven op een voordragt van den Souvereinen Vorst. Zij

Sluiten