Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en «le bon Dieu» had haar het geld uit den hemel in de schoot gelegd. Een derde was een arbeider zonder werk, die niet naar huis had durven gaan, omdat hij de ellende van zijn vrouw en zijn vier kinderen niet had durven aanzien, als hij terug had moeten komen met een „weer niets!' Nu was hij met de frank in zijn hand ontwaakt en voor een enkelen dag hadden ze thuis allen zich eens zat gegeten.

Desgranges teekende al hun verhalen op. gaf de menschen elk een vijffrancsstuk voor hun verhaal, beloofde hun, bij de prinses een goed woordje te zullen doen.

En het artikel met het opschrift: „La bonne fée. Les b»en-

faits d'une princesset van den volgenden dag, sloeg opnieuw in.

Waar was de prinses ? De reporters der andere bladen waren vertwijfeld, 's Avonds liepen de camelot s met liedjes, getite

„La bonne fée des pauvres' .

Het was al een schertsende spreekwijs geworden, zooals Parijs er elk oogenblik kent, elkaar te begroeten met een:

„As-tu vu la princesse?"

De armen, die werkelijk een frank hadden ontvangen, werden nu met tientallen anderen vermeerderd, die in werkelijkheid niets hadden gekregen maar gehoord hadden, dat aan de couranten, met een verhaal van een frank in den slaap gekregen, een flinke fooi was te verdienen. Men zag op de banken aan de boulevards en tegen de monumenten een ongewoon aantal arme lieden „slapen," die op het bezoek van de vorstin hoopten. Grappenmakers, die er altijd in Parijs zijn, hadden er pret in, de slapers een franc in de hand te leggen en er waren ze s te groote grappenmakers, die de arme „slapers met valsche of met niet gangbare munt verheugden.

Een korte nota van 't bureau Havas aan de voornaamste bladen maakte een eind aan de mythe van de prinses. „De verhalen, door een blad rondgestrooid omtrent een bezoek van prinses Wilhelmina, die incognito een bezoek aan Parijs zou

gebracht hebben, zijn volkomen uit de lucht gegrepen, ' heet het.

„H.K.H. vertoeft sedert het begin dezer maand te 's-Gravenhage en heeft hare residentie geen oogenblik verlaten.

Maar nu eerst toonde Desgranges zijn waarachtig journalis-

tisch vernuft.

Sluiten