Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolg in het leven, terwijl zij hoogstens vergezeld gaat van een verzoek om bekrachtiging en goedkeuring van wat zij doet Uit de stichtingsacte ontstaat het gestichte lichaam en uit haar vloeit het aan de fundatie toegewezen recht voort; de stichtingsacte is voor het bestuur der stichting de titel zijner rechten, b.v. om van den fundateur het verplichte transport der vastigheden te vorderen.

Men legge den stichtingsbrief eener vicarie naast dien van een klooster, en men zal zien, dat voor de onderhavigequaestie tusschen beide geen verschil bestaat. Dat nu in de fundatie van een klooster wel eens een aanbod aan den Bisschop van zekere eigendommen gezien is, zooals Mr. Verloren dit ten opzichte eener vicarie doet, is niet wel aan te nemen. Waartoe dan tweeërlei maat aangelegd?

In den stichtingsbrief lag reeds besloten èn de afstand der aan de fundatie toegewezen goederen èn de overdracht van het recht op deze te haren behoeve, natuurlijk voorzoover een bloote wilsverklaring hiertoe voldoende was, of althans van het recht op al die handelingen, die voor een volledigen overgang vereischt waren; op dezen grondslag nu was het, dat de stichter behalve om goedkeuring van wat hij gedaan had nog vroeg om de gegeven goederen te amortiseeren en geestelijk te maken; en op dit verzoek was het, dat geantwoord werd.

Van de aanbieding van een eigendomsrecht, aan den Bisschop nog wel, was derhalve geen sprake; de gansche eigendomsquaestie was reeds opgelost en moest reeds opgelost wezen, om het verzoek om vergeestelijking der goederen zin te doen hebben en voor inwilliging vatbaar te doen zijn. Op de juistheid dezer voorstelling wordt ook gewezen door het in den stichtingsbrief uitdrukkelijk uitgesproken motief van het verzoek; met zoovele woorden werd gezegd, dat de stichter met zijn vraag beoogde, zoo krachtig mogelijken waarborg te verrijgen voor het in stand blijven zijner fundatie en de naleving van de door hem gestelde regelen.

Om tweeërlei werd nu gevraagd:

i. Om amortisatie of mortificatie,

Om geestelijk- of ecclesiastiekmaking,

en wel van de goederen, zoowel van die welke bereids door

Sluiten