Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers, het is een algemeen erkend beginsel, dat hij de Souverein is, die feitelijk in het bezit van het gezag is, onverschillig op welke wijze hij in dat bezit gekomen is, op rechtmatige of onrechtmatige wijze. Souverein is hij, die over de ' manus militaris beschikt; hij is het, en hij alleen, die bindende regelen kan vaststellen, die i. e. w. recht van zich kan doen uitgaan. Steeds en overal is dit principe erkend, al ware het slechts alleen omdat het praktisch het eenig mogelijke is omdat, zoo het niet werd gehuldigd, het met alle rechtszekerheid gedaan ware. De besluiten en maatregelen van revolutionaire overheden zijn steeds erkend als bindend voor de onderdanen niet alleen, maar ook voor den oorspronkelijken rechtmatigen Souverein, wanneer deze er in slaagt zich weer in het bezit van het gezag te stellen. ,

De historie van elk land, ook van het onze — men denke o. a. aan de periode van 1795-1814 —, levert ons er de voorbeelden van. Het is hetzelfde beginsel, dat ook in de artt. 604 i° en 605 i° B. W. is neergelegd. De maatregelen door een bezitter, hij moge het bezit op rechtmatige of op onrechtmatige wijze hebben verkregen, hij moge bona of mala fide zijn, genomen zijn rechtsgeldig; zoolang hij bezit, geldt de regel, dat hij „als eigenaar wordt aangemerkt", m. a. w., zoolang hij in het bezit is, oefent hij alle rechten uit en is hij aan alle verplichtingen onderworpen, waartoe de eigenaar gerechtigd of verplicht ware, zoo hij zelf bezitter ware, zonder dat iemand hem kan tegenwerpen, dat hij het eigenlijk niet is, die recht op de zaak heeft; en zelfs zullen zijne maatregelen bindend zijn voor den eigenaar, die hem uit het bezit weet te stooten. Dit alles natuurlijk, voor zoover de wet het niet anders bepale. In elk geval is het motief van deze artt. hetzelfde , de zorg voor de rechtszekerheid; in hoeverre de wet deze nu heeft willen beschermen ten koste van den eigenaar, m. a. w. in hoeverre de wet het algemeene belang boven het particuliere heeft laten gaan, is een quaestie van toepassing van het beginsel, raakt het beginsel zelf niet.

In ieder geval meen ik, dat dit principe, wat de souvereiniteit betreft, algemeen is en wordt erkend.

Dat de Staten en de stedelijke overheden in het bezit van

Sluiten