Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ist dat den Raet deser Stadt Utrecht, gehoort hebbende tgoet rapport hun gedaen van den persoon vande voirss. Hermannus, sine leven ende predicatiën ende den selven oick eensdeels mondeling gehoort, hebben den voorn. Hermannum Klconium absolutelick angenomen ende nemen an by desen tot een leraer ende dienaer des Godlikcn Woorts i) om de gemeente deser Stadt te leren ende dienen opden voet als de voirss. mr. Huebert saliger begost heett, ende dat op alsulcke pensie als andere

Woorts Gods in Sint Jacobs kereke alhier tUytrecht" op deze conditiën: „Inden eersten alsoe de Regierders deser Stadt van geheelder meninge altijts geweest zijn, ende noch zijn, datmen inde voirscr. Sint Jacobs kereke geen consistorie ophouden sal, noch gedogen opgehouden te worden (i.m.: „is naderhant gedoot anno 1586") ende den voirss. mr. Hubert vuyt huer selven ende sonder sijn versouck belast hebben hem daer na te reguleren, als hy tot noch toe gedaen heeft, soe ist, dat de voorss. Raet insisterende voirgaende laste ende acte belooft heeft ende belooft by desen, den voirss. mr. Hubert daer inne te mainteneren ende hanthouden, ajs haer cygen last ende beveel hem gedaen, annemende oversulex te verantwoirden alle zwaricheden ende moeyenissen, die hem ter oirsake voirss. enichsins opgeleyt of angedaen zullen moghen werden, als wesende heur eygen werek ende saicke, belovende oversulex de kerekmeesters der voirss. kereke inder tijt te belasten, sonderlinge acht te nemen, dat de voirss. mr. Hubert te deser oirsake by nyemant gemolesteert oft gemoeyt werde; ende so zy des bevijnden gedaen te worden, dat sy sulex die vande Magistraet sullen adverteeren, om promptelick daer inne geremedieert te worden na behoren, ende so sulex nyet en geschiede, sal de voirss. mr. Hubert metterdaet van sinen dienst ontslegen zijn ende hem mogen vertrecken daert hem belieft, sonder yemants becroeyen. Item oft gebeurde (dat God verhoede) datter by bewillinghe vande Magistraet enich vervolch geschieden om tgelove oft der conscientien wille, dat in sulcken gevalle de voirss. mr. Hubert oick sal mogen vertrecken ende sinen dienst sonder ander opsegginge verlaten, soe hy verclaert heeft, geen vervolch om der conscientie wille te cunnen toestaen, om sijn siel over een ander nyet bloedich te maken om der conscientie wille tot God. Item alsoe de voirss. mr. Hubert zwack ende met enige passie ofte crenckte begaeft schijnt te wesen, soe sal de voirss. mr. Hubert nyet gehelick verbonden zijn precise sijn weeck int prediken te houden, belovende dat zy sijn medebrueder over sulex te suppleren verwilligen sullen, hopende nochtans, dat de voirss. mr. Hubert hem in sinen dienst so naer sal quiten, als hem naer zijn sterekheyt sal doenlick zijn. Voirts heeft de Raet den voirss. mr. Hubert geconsenteert ende consenteert by desen, dat hy hem somwilen een, twee, drie ofte vier weken uter stadt Utrecht sal mogen absenteren 0111 nootlicke saken wille; dat hy voirts om enigen periculen wille hem bekent nyet en sal verbonden zijn by nacht tot yemant te gaen visiteren in sieckte".

i) I. m.: „Anno 1586 by den Kade gedoot".

16

Sluiten