Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijcke goederen gemaect verstaen te willen onderhouden ofte nyet. Indien jae, gelijck meermael by de Staten geresolveert es, dat zy in zulcken gevalle eenighe committeren neffens de jegenwoordighe gedeputeerden tot directie vande geestelijcke goederen, die dvoorss. ordonnantie ende andere resolutiën daer nae gevolcht resumeren ende dselve in de poincten, die noch nyet geëxecuteert zijn, doen executeren, ende besunder vande bende ende tzeminarium". De Staten verklaarden hierop, „dat zy verstaen, dat dordonnancie ende dinstructie opde directie ende conservatie vande geestelicke goederen gemaect onderholden ende in alle zijne poincten, daerinne dselve nyet geëxecuteert is, geëxecuteert zal worden, ende dat men tgene ter contrarie vandien gedaen es, sal doen repareren ende tgene defïfectueus es, salmen adviseren tzelve te suppleren ende te remedieren. Dat men oock dordonnantie vande bende ende van tseminarium metten eersten afïfmaken zal, ende datmen voorts het plattelant generalick reformeren zal ende hemluyden bestellen predicanten vande Evangelische gereformeerde religie tzy by combinatie van pastoryen ofte kercken meest by den anderen gelegen ofte andersins, ende dat men opt onderhout vande predicanten verzien ende ordre stellen sal. Dat men mede over tzelve platte landt die Roomsche religie interdiceren ende die pastoren vande zelve, die hem contrarie het placcaet gedragen ende quade officiën gedaen hebben, casseren sal volgende den text van dese articulen. Ende hebben te dien fyne gecommitteert ende expresselijck geauthoriseert mijn heere die Domdeken, die deken van St. Jans, die heeren van Amerongen ende van Moersbergen, Dirck de Goyer, schepen, ende Floris van Weede, Raidt der Stadt Utrecht, mitsgaders die advocaet Lyster" etc. !) 2).

1) Reg. v. d. beschr. d. St.

2) De resolutie gold ook voor de punten 4—7 der beschrijving:

4. „Item, ende met last, dat zy alle tgheene tzedert date vande voorss. ordonnantie contrarie by yemanden gedaen es, casseren ende te nyet doen ende doen redresseren naer vuytwijsen der voorss. ordonnantie".

5* „Item, zullen dvoorss. Staten oock byde zelve gedeputeerden gelieven te doen resumeren dinstructie geconcipieert opde directie vande geestelijcke goederen, ende besien, off die in alle zijne poincten naegecommen ende achtervolcht wcrde,

Sluiten