Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3- De collegiale kerken in de Stad Utrecht.

In het algemeen was de rechtspositie der kerkgebouwen dezelfde als die der overige goederen van de Kapittelen van St. Maarten (Domkerk), St. Salvator (Oudmunsterkerk), St. Pieter, St. Johannes den Dooper en St. Marie.

In den religievrede werden ze uitdrukkelijk voor den Roomschen dienst gereserveerd; doch kort daarop, 7 Mrt. 15 80, verbood de Raad den ongereformeerden dienst x), zoodat de kapittelkerken ongebruikt kwamen te staan: noch de ongereformeerde noch de gereformeerde religie moch er uitgeoefend worden.

Alles moest in de kerken in statu quo blijven. Den i6den Mrt. werden daarom door den Raad voor de verschillende kerken gecommitteerden benoemd, „omme te gaen aende vijff Collegiën, d'abdiën ende conventen deser Stadt, ende dselve te ordonneren geen alienatie van enich coperwerck, silverwerck, ijserwerck ofte enige andere kerckegoederen te doen, totdat by sijn Excellencie by advijs vande Staten van Utrecht daer anders op sal zijn gedisponeert; ende voirts dselve goederen te inventariseren ende tselve inventaris over te leveren in handen vande Magistraet" -).

Den 5 den Mei daaraanvolgende verklaarde de Raad nadrukkelijk, naar aanleiding van een verzoek van den vicedomdeken en den deken van Oudemunster, met den Heer van Rysenborch in den Raad verschijnende, om opschorting der verplichting van inventaris te leveren wat betrof de „kerckenmeublen ende diergelijcke" totdat de Prins van Oranje te dezer zake een beslissing zou hebben genomen, „dat int leveren vanden inventaris geen prejuditie gelegen was, soe zy de goederen selver

1) Dit verbod was slechts provisioneel; maar toen de Prins van Oranje den 23sten Mrt. 1580 het gedeeltelijk ophief, gold dit alleen voor de Geerte- en de Predikheerenkerken, terwijl alle andere kerken uitdrukkelijk werden uitgezonderd. Den i8den Juni werd de Roomsche dienst definitief verboden. Cf. pp. 248, 250, 252.

2) Vroedsch. resol. Volgt de opsomming der kerken met de voor elke gecommitteerden: Dom, Oudemunster, Brandolie, St. Peter, St. Niclaas, St. Jan, St. Cecilia, St Marie, St. Agniete, St. Paul, Reguliers, 't Duitsche Iluis, St. Brigitte, St. Servaas, St. Magdalena, St. Catrijne, Wittevrouwen, Predikheeren, St. Geerte.

Sluiten