Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Enkele voorbeelden ten aanzien der gebouwen mogen hier volgen; en wel in de eerste plaats de aanwijzing van het groote kapittelhuis van den Dom tot auditorium voor de Academie!). Had het Domkapittel in de bestemming zijner kerk voor den gereformeerden eeredienst ten slotte zich gevoegd, tegen de bestemming van zijn kapittelhuis tot auditorium verzette het zich krachtig, doch zonder eenigen rechtsgrond, zooals ook uit de houding van het Hof van Utrecht valt af te leiden , tot welk college het Kapittel zich had gewend, toen de Magistraat zijn voornemen, het kapittelhuis voor de Academie in te doen richten, via facti ten uitvoer besloot te brengen; het Hof bepaalde zich er toe, de Vroedschap te verzoeken voorloopig de zaak te laten rusten, en liet er zich verder niet meer mee in, kennelijk oordeelende, dat het onderwerp niet tot zijn competentie behoorde. Wat toch was het geval? Den 26*» Mrt. 1634, den dag, waarop het schrijven van het Hof bij den Raad was ingekomen, had deze eenige gecommitteerden uit zijn midden naar het Hof gezonden, om aan dit college den stand van zaken uiteen te zetten; denzelfden dag nog bracht deze commissie in den Raad haar verslag uit; zij deelde mee, hoe zij „naer behoorlicke groetenisse" in de vergadering van het Hof' was verschenen en den raadsheeren voorgehouden had: „dat de Heeren van de Stadt al over lange jaren voorgehadt hebben binnen dese Stadt te erigeren een Illustre Schole tot gerieff ende accommodatie vande burgers ende inwoonders deser Stadt, om hare kinderen met minder costen, oock minder perickel van debauche ende beter opsicht te doen studeren ende bequaem worden om ad Academias gesonden te worden, ende dat hare E. alsnu voor de bequaemste plaetse daertoe gevonden hadden het groot capittelhuys van den Dom ende best geoor

deelt den inganck te doen maecken opt Oudemunsterskerckhoff door een gedeelte vant pandt, welck pant jegenwoordich gebruyckt wordt tot houden van hoender, byeencomste vande geene, die eenich bier goets hebben, dat sy aldaer drincken, het setten van een oude wagen ende anders etc.; ende dat de

1) Cf. Mr. S. Muller Fz., De Universiteits-Gebouwen te Utrecht.

Sluiten