Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den i5<len ju|j 1633 stond dc Raad aan den kerkeraad toe, dat in plaats van in de Geertekerk de Dinsdagpredicatie voortaan in de Cathrijnekerk mocht geschieden, mits de Staten bereid waren ze op hunne kosten daartoe in te richten *).

Den 1sten Mrt. 1658 werd, gelijk wij reeds zagen 2), de Cathrijnekerk door den Raad ter beschikking van de Gereformeerden gesteld, om er gedurende de herstelling van de Janskerk hun dienst in te houden.

Den 24*ten Mrt. 1659 stond de Raad toe, dat in de Cathrijnekerk — de predikanten hadden er zich toe bereid verklaard — des Zondags vóór- en namiddags zou worden gepredikt J).

Op 23 Apr. 1583 overwoog de Raad, dat „die vanden Brigittenconvente in grote schulden verlopen sijn sonder middel te hebben, om die te vervallen ende betalen", waarom hun „geconsenteert werd hun kerk of eenige andere huizen te verkoopen, om uit de opbrengst hunne schulden te betalen !). De kerk schijnt niet te zijn verkocht; althans besloot de Raad, 15 Sept. 1584» dat men zou „antasten", om de steenen voor de fortificatie aan te wenden, het koor en het kruiswerk der lirigittekerk *).

Omtrent de kerk der St. Paulusabdij besloot de Raad den 3den Juni 1586, dat hare klokken zouden worden verkocht, evenals dit bepaald werd omtrent die der Oudemunster- en St. Pieterskerken, om er buskruit en salpeter voor te koopen; de Prins van Oranje keurde het goed3). Tevens werd besloten, dat men de materialen dier kerk zou „antasten ende vercopen", om uit de opbrengst rogge in te slaan *) 4).

Den 3isten juü en <jen yden Aug. van het volgende jaar werd het besluit tot afbraak en verkoop van de Paulskerk door den Raad herhaald !). „Die van Sint Pouwels" trachtten het

pittelen en kloosters en anderen „int vruntschap" te verzoeken, hunne boeken en lessenaars de Stad te laten volgen ten behoeve van den aanleg eener publieke bibliotheek in de St. Cathrijnekerk. Vroedsch. resol.

1) Vroedsch. resol.

2) Cf. p. 412.

3) Cf. de Vroedsch. resol., 22 Juni 1586.

4) Cf. de Vroedsch. resol., 7 en 9 Juni 1586.

Sluiten