Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun dreigende onheil af te wenden, en boden, „ten eynde hore kerck onvercoft mach bliven", den Raad aan ƒ. 2500 op te brengen ten behoeve der fortificatie, „mits datmen vandeStaten van Utrecht verwerven sal consent tot gelijcke sorr.me, omme hore goederen dair mede te mogen verzwaren"; den i2den Aug. 1587 nam de Raad dit voorstel aan *). Doch hiermee was hem nog niet genoeg gedaan; 28 Aug. gelastte hij „die van Sint Pomvels" op te brengen en te onderhouden „ter fortificatie behoufïf deser Stadt" twee karren, twee paarden en twee jongens J) 2). Nadat het bevel 31 Aug. was herhaald J), en de Tweede Kameraar gemachtigd was de ƒ. 2500 van St. Paulus te ontvangen !), schijnt ten slotte de Raad hiermee tevreden te zijn geweest; of St. Paulus had de karren etc. geleverd 3). Doch dit doet niet ter zake; wat van belang is, is de beschikking door den Raad over de kerk van de St. Paulusabdij, vooral als men er mee vergelijkt, dat de overige abdijgoederen door den Raad intact werden gelaten, en dat om over deze te beschikken machtiging van de Staten noodig was. De Raad beschikte derhalve kennelijk over de kerk als kerkgebouw en niet als kloostergoed.

Den i8Jen Apr. 1659 wees de Raad de Paulskerk toe aan Peter van Bambergen, „geadmitteerde schermmeester alhier", wien voorheen de reventer van het Maria Magdalenaconvent was gegund „tot exercitie van sijn const", om in plaats van aldaar in genoemde kerk zijne lessen voortaan te geven *).

Van de Regulierskerk, die toen door het Weeshuis in eigendom werd bezeten, hebben wij reeds gezien, dat ze den 11 Aug. 161S in gebruik werd gegeven door den Raad aan de doleerende Waalsche kerk 4).

Den io^11 Jan. 1659 wees de Raad deze kerk aan voor de

1) Vroedsch. resol.

2) Ditzelfde werd gelast aan de Johanniters van St. Catharina, het Duitsche Huis, Oudwijk en St. Servaas. Herhaling: 5 Sept., voor deze vier.

3) Althans den I5den Dec. werd volgens een met de 4 anderen gesloten accoord de verplichting om de karren etc. te leveren vervangen door een betaling van f 450. Vroedsch. resol.

4) Cf. p. 406.

27

Sluiten