Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broerschappen, die sy onderrecht sijn in deze Stat noch in treyn te wezen, welverstaende nochtans, dat alle tgene ad pios usus ende tot aelmissen plach te gaen, oock voortaen daertoe sal blijven"; de Burgemeesters c. s. verwachtten, dat dit plan ieders instemming zou genieten, „soo wel ten regarde vant goede werck selfT, daerdoor wy [sc. de van wege de Burgemeesters en het Gerecht in de Vroedschapsvergadering verschijnende gecommitteerden] verhoopen, dat veele, immers eenige, ten goede beyde aen lijfif ende ziele vanden doolwech door Gots genade opte rechte baene der godvruchticheyt ende neersticheyt zullen werden gebracht, alsmede ten respecte dat de goede ingesetenen zoo wel eedelen als anderen inde Stede ende ten platten lande hierdoor te meer van alle overlast der moetwilligen sullen werden bevrijdt, beneffens dat gelijck notoir es, sodanige broerschappen ten huydigen dagen doorgaens anders nergens toe en strecken dan tot goet chier maecken, oncristelijcke overdaet, jae meenichmael tot conventiculen, inde welcke men onder een goet pretext by den anderen comende sich nyet en ontsien schandelijck te spreecken vande regeringhe ende hune wettelijcke overheyt, tot quetsinge vande gemeene ruste ende naerdeele van ons lieve vaderlant". En, „om te beter dandere broerschappen ten fyne hier boven geroert te dirigeren, ende om alle opsprake den gemeenen man te benemen", werd voorgesteld, „dat de middelen ende innekommen vande broerschap, genaempt zijnde de kleyne Calander, mede ten zeiven eynde ende Christelijck gebruyck werde geëmployeert". En de verwachting werd uitgesproken, dat de Vroedschap zich met „de voorss. Christelijcke intentie, seer goede ende deuchtsame resolutie" der Burgemeesters zou conformeeren, „ende dienvolgende oock goet vinden, dat het overschot van deze broerschap, tgene ad pios usus ende aelmissen gedestineert es alvoorens affgetrocken, tot het voorss. goet werck mede geëmployeert worde" !).

I) Vroedscb. resol. In het 6de dl. van Dodts Archief vindt men dit rapport der gecommitteerden aan de Vroedschap d.d. 16 Oct. 1615 meegedeeld, behoudens andere spelling, als een missive aan de Staten Generaal d.d. 16 Oct. 1616: pp. 76, 77 noot 2. Dit is kennelijk onjuist.

Sluiten