Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. 42 op last der Burgemeesters en gecommitteerden, de kosten van zes groene, met drie gele letters geborduurde kussens etc., en: „Ander wtgeven van ordinaris tractementenendesubsidiën", waaronder een post van ƒ. 1800 voorkwam, door den rentmeester aan den Kersten Stadskameraar betaald „over een jaer subsidie totte tractementen van de Hccren 1 rofessoren in de

Academie" (f. 43) 1).

In 1655 werden alle nog niet vervreemde landerijen en huizen der broederschappen verkocht; de opbrengst werd door den rentmeester aan den Stadskameraar afgedragen, zonder dat melding gemaakt werd van daarvoor afgegeven obligaties.

Het inkomen der broederschappen verminderde dientengevolge sterk. De totale ontvang over 1655 had, vooral wegens den gemelden verkoop, bedragen/. 42944, 2 st., 14 p. Over 1656 was het resultaat derhalve veel modester; de afgeloste oudeigens inbegrepen (goed ƒ. 300) bedroegen de ontvangsten ruim ƒ. 600, zoodat deze rekening met een tekort sloot; de Stad betaalde immers geene renten van het door haar in ontvangst genomen geld der verkochte vastigheden. Voor de broederschappen schoot derhalve nog slechts een f. 3°° aan vaste inkomsten over; zoo kon het natuurlijk niet blijven.

Den Ssten Dec. 1656 kende de Raad aan S. de Ridder, „rentmeester der goederen gespecteert hebbende aende respectivc broederschappen", ƒ. 500 toe als schadeloosstelling met het oog op de ten gevolge van den generalen verkoop verminderde inkomsten zijner administratie — het rentmeesterstractement was n.1. een percentage van de inkomsten —; terwijl tevens werd bepaald, dat met het eindigen van het jaar 1656 „de goederen vant voorss. rentmeesterschap gehouden worden voor gemortificeert -); sullende over d'administratie van 't resterende

belegginsposten den terugslag. Cf. b.v. zijn rek. over 1643 (ff. 104 vo., 105) in verband met de broederschapsrekening over 1644 (f. 31): „tot laste vande Stadt werd ƒ 3400 op rente genomen.

1) Ook in de overige rekeningen verscheen deze post van ƒ 1800. In de EersteKameraarsrekeningen vindt men ze terug onder de ontvangsten.

2) Deze goederen bestonden na de verschillende veikoopingen der onroerende goederen en de uitbetaling van dc koopprijzen door den rentmr. aan den Eersten Stadskameraar in vorderingen op de Stad ten beloope van die koopsommen; deze

Sluiten