Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oock der voorss. onser kercke decanie- ende dessèlfifs onse kerckegoederen"; om het transport voor Schout en Schepenen van Lopik te bewerkstelligen benoemde het kapittel zijn schout, die tevens daarbij verklaren moest, dat de kooper den koopprijs betaald had, hetgeen geschiedde aan den fabriekmeester van Oudemunster, blijkens de in dorso van het contract gestelde quitantie d.d. 15 Nov. 1608.

Aan de Gedep. Staten werd door deken en kapittel verzocht dit koopcontract „te aggreeren ende te believen"; het strekte immers „tot oorbaer ende profijte vande voorss. pastorye"; het geld hadden zij „op haerluyder kercke fabrijeque wederomme jegens den penninck twintich beleyt".

Den 8sten Sept. 1609 beschikten de Gedeputeerden erop: „approberen dselve", sc. de „coopcedulle" !).

Den 7den Nov. 1610 gaven de Gedep. Staten een beschikking op het volgende request van „de Schouten ende Ambachsbewaerders van Cuydelsteert ende besworen kerff": ... dat jaren geleden Gerrit Claesz. tapper „van UE. Gecommitteerden gecoft heeft seeckere landen tot Cuydelsteert gelegen ende aande pastorye aldaer behoorende"; dat de koopprijs nooit was betaald geworden, doch van dezen de interessen („a ladvenant den penninck sestien") ^werden betaald; dat de erfgenamen van den kooper thans de hoofdsom begeerden af te lossen, „mits dat de plechten by hemluyden daervan gepasseert ten registre werden geroyeert"; dat zij, requestranten, „ten eynde het incomen der voorss. pastorye in haerluyder kerspele ofte Ambacht blijve ende wel beleyt worde", voorstelden het voorzeide geld „tot laste ende behouff van haerluyder Ambacht op interesse te nemen ende daervan jaerlicx behoorlicken interesse al advenandt den penninck sesthyen tot behouff der voorss. pastorye te betalen, oock behoorlicken constitutiebrieff daervan te passeren"; „ende alsoe t selve eensdeels de pastorye ende anderdeels het Ambacht ofte kerspel van Cuydelsteert ende de ingesetenen derselver concerneert ende aengaet, soe versoucken sy supplianten seer ootmoedelick, dat UE. believe tgene voorss. is te consenteren ende approberen", etc.

1) Reg. no. 59. Memoriaal etc. ff. 162 vo. sqq.

Sluiten