Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

713

de conventen getogenen recht hadden op accidentalia of niet; in 1581 hadden de Staten beslist: neen, en in 1587: ja. Jkvr. v. Aspcren v. Vuyren bond de kat weer de bel aan; zij cum sociis beweerde, dat ze haar toekwamen, en de abdissen met de overige conventualen der vijf conventen hielden het tegendeel vol; beide partijen beriepen zich op Statenordinanties, „deene den anderen genouchsaem contrariërende"; den i2deu Sept. 1590 besloten de Staten de beslissing van het geschil aan te houden, „op hoope van accoord" *); 't was dan ook een moeielijk geval voor hen, want beide partijen beriepen zich op hunne resoluties! Na rechtsgeleerde voorlichting wisten zij den 23sten Dec. 1591 een oplossing der netelige quaestie te geven ten voordeele der eischeressen: voortaan zouden ook de uitwonende conventualen behalve haar jaarlijksche alimentatie accidentalia genieten, doch daartegenover zouden zij pro rata moeten dragen in alle lasten, die op de inwonenden zouden drukken; „ende dit onvermindert ende sonder preiuditie van tgheene die Staten desen aengaende inden jaere 1581 geordonneert hebben, twelck die Staten verstaen in alle andere poincten sijn volcommen effect te sullen sorteren" -).

Op deze instructie beriepen de Staten zich dan ook in 1594, toen de conventualen van Oudwijk na het overlijden der abdis, Jkvr. van Oostrum, een opvolgster gekozen hadden. Door de Gedep. Staten was n.1. den 30sten Mrt. 1594 aan haar verboden een abdis te kiezen, voordat de Staten het zouden hebben vergund, op straffe van nietigheid; toch werd bij notarieele acte Jkvr. Susanna van Ratingen gekozen (4 Apr. 1594), op welke verkiezing de approbatie der Staten werd gevraagd; denzelfden dag werd het verbod door de Gedeputeerden herhaald: Jkvr. v. Ratingen mocht de keuze niet aannemen, en zich de „administratie" niet onderwinden.

Wegens de overtreding verklaarden de Staten, 26 Apr. 1594, de verkiezing voor nietig, en beboetten zij elke der conventualen met /. 25; tevens gelastten zij een nieuwe verkiezing bij notarieele acte: de abdis moest ongehuwd zijn en aan drie gecom-

1) Reg. v. d. beschr. d. St. Beschr. v. 19 Aug. 1590, punt 5.

2) Keg. v. d. beschr. d. St. Beschr. v. 9 Dec. 1591.

Sluiten