Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan door hem zouden worden benoemd „sonder de nominatie 1) vande conventualen" 2).

De rentmeestersbenoeming van het convent van St. Brigitte trok de Raad den 23sten Mei 1603 aan zich3): toen werd door hem „aengenomen ende gecommitteert tot den ontfanck ende administratie der goederen behoorende aenden convente van Brigitte" in de plaats van den overleden G. van Wyckerslooth, „op alsulcke instructie ende gagie alsmen daerop maken sall", onder de verplichting rekening en verantwoording te doen, C. de Goyer, substituut-Secretaris der Stad; „ende hout de Raet voorss. wijders den voorn, de Goyer ten respecte vant sobere incoomen des voorss. convents voor ge[re]commandeert tot het eerste rentmeysterschap, datter noch sall comen te vaceren" 2). Reeds in 1605 kwam er een voor hem open; den 8ste» Nov. werd hij door Schout en Burgemeesters gecommitteerd „tot den ontfanck ende administratie der goederen specterende ende behoorende aenden convente van Bethlehem alhyer", in de plaats van H. van Millingen, „op alsulcke gagie, proufijten ende instructiën, alsmen hem toeleggen ende leveren sall", „ende ordonneren voorts de Mater ende conventualen hem daer voor terkennen ende oock te leveren partinente staet van alle heure goederen ende innecommen, mitsgaders de lasten daermede het convent beswaert es"2). Zoodoende kwam ook dit klooster onder het beheer van de Stad.

De Raad beschikte over de gelden der conventen, direct; niet alleen echter door het confereeren van prebenden; zoo o. a. den 23sten Dcc, 1605, toen hij op het request van A. G. Puffliet als voogd van het dochterke van Mr. J. Ruerinck, schoolmeester in de Hieronymusschool, waarin deze om ondersteuning vroeg, bepaalde, dat bij provisie voor 1 jaar door „die van Braemdolen" ƒ. 30 en door „die van Bethlem" ƒ. 15 zou betaald worden, en den rentmeesters gelastte deze uitkeeringen per half jaar te betalen 2).

1) In verband met het voorgaande (cf. p. 735) blijkt, dat „nominatie" niet verstaan werd in den zin van het tegenwoordige „voordracht", maar in dien van verkiezing of benoeming.

2) Vroedsch. resol.

3) Geen spoor heb ik n.1. gevonden van een vroegere rentmeestersbenoeming door den Raad.

47

Sluiten