Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden vercort dc gerechticheyt ofte servituyt van overwegen, die het convent vant Geyn ofte Arckel in reguard van hare landen aende Noortsijde vande voorss. vvech ofte dijck vant oude Geyn altijts gehadt heeft over de selve wech ofte dijck", behoudens de bevoegdheid van den Heer Ploos den weg te verleggen, mits „gedogende dattet convent vant Geyn ofte Arckel ende haerluyder pachter aldaer sodanige gerechticheyt ofte servituyt van overgaen ofte overrijden gebruyeken als sy hebben op de wech ofte dijck vant oude Geyn"; de rentmeester werd gemachtigd tot het transport *). Afgezien nog van de terminologie blijkt ook uit den inhoud dezer resolutie, dat niet het eigendomsrecht der conventenlanden maar de directie der conventen aan den Raad was overgegaan; jmmers het bestaan eener servituut van het eene convent ten laste van het andere werd erkend en haar voortbestaan uitdrukkelijk gehandhaafd en geregeld, hetgeen niet mogelijk geweest ware, als de conventen ten bate der Stad waren opgeheven.

De conventen gingen ook geldleeningen aan; de rentmeesters namen het geld op, daartoe gemachtigd door den Raad; den 2gsten juü 1630 o. a. werd de rentmeester van de conventen van Abraham-Dole en Maria Magdalena, dc Heer Deckers, daar hij geen geld in voorraad had „tot voltreckinge vande wooninge voor Mevrouwe de Douwagiere van Brederode te Abrahamdoly ende totte timmeringe vande wooninge des predicants Flamengii aent Maria Magdalena-convent", geautoriseerd ƒ. 600 op losrente te nemen tegen 5°/Q „tot last van yder der voorss. twee respective conventen" *).

En omgekeerd waren zij ook bezitters van rentebrieven; den ijden Oct. 1632 o. a. consenteerde de Raad, dat de rentmeester van Jerusalem „ten behouve vant selve convent" zou aannemen van Jlir. F. Ruysch, die van Ds. Swavius een getimmer en erf, door hem „vant voorss. convent gecoft", overgenomen had, een obligatie van ƒ. 4800 ten laste van het kantoor der Provinciale Domeinen, en dat de rentmeester voorzegd „t'gundt deser rentebrieff meer bedraecht als de coop-

1) Vroedsch. resul.

Sluiten