Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Bij <le samenstelling v:in deze Handleiding ter beoefening van het Spaansch hel» ik mij voorgesteld het volgende doel te hereiken: aanbrengen van voldoende taalkennis om den beoefenaar in staat te stellen hedendaagsche Spaansche schrijvers te lezen en zich mondeling en schriftelijk in de taal uit te drukken, hem bekend maken met de beginselen der handelscorrespondentie, en eindelijk, hem leeren kennen het land en zijn bewoners, met hun zeden en gebruiken, middelen van bestaan enz. Tot bereiking van dit doel heb ik meenen te moeten beschikken over een welbesteden studietijd van twee jaar: vandaar de indeeling der stof in twee deelen, die elk een jaarcursus omvatten.

Het Eerste Deel bevat de vormverandering der woorden, het gebruik der woordsoorten en het allernoodzakelijkste uit de Syntaxis. Reeds te beginnen met de eerste les wordt de vervoeging bestudeerd, de moeilijkheden daarvan worden stuksgewijze overwonnen, zoodat op het einde der twaalfde les*) de leerling de geheele regelmatige vervoeging en die der ww. tener en haber, ser en estar grondig

♦) Deze twaalf lessen vormen het eerste stuk. Het werk bestaat uit twee deelen, uit te geven in vier stukken.

Sluiten