Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j. Estar por met een infinitief beteekent: iets nog moeten doen:

Las frutas estón por ma- De vruchim moeten nog njpen.

durar. . . , v , ,

Esta casa esta por (ó para) Dit hms is (nog) te huur.

alquilar.

Ejercicio 63. Vertaal:

Bij gebrek aan geld heeft hij zijn huis verkocht. Wij eten om te levon, wij leven niet om te eten. Zij hebben deze schoenen gekocht voor acht pesetas. Gisteren passeerde ik door de Nieuwstraat. Wij zullen over Parijs naar Madrid eraan Hij heeft dit boek geleend aan mijn neef voor (den tijd van)' een week. Wij zullen dezen brief met de post verzenden. Deze kerk is gesticht door Fihps den tweeden. Werd hij bemind door zijn onderdanen ? Ik /.al den brief voor U schrijven (escribir). Wat (gué) zult gij geven voor dit potlood? Ik zal mijn pen geven voor uw potlood Deze huizen staan nog te huur. Wij zullen morgen ochtend (manana por la manana) naar Valencia vertrekken Dit boek is voor U, mejuffrouw (seHorita). Hij verliet (dyar) het land voor altijd. Laten wij deze zaak tot later uitstellen. Deze knaap is zeer sterk voor zijn leeftijd. Gisteren waren wij op het punt uit te gaan, toen de Heer N. aankwam. Het huis moet geveegd worden {vegen = barrer). Ik zal de wacht betrekken voor mijn vriend. Hij heeft voor u gesproken bij den koning. Zij zullen deze zaak tot later uitstellen. Wacht U (lmper. de esperar) nog een oogenblik : ik ga eindigen. Mijn oom heeft dit huis gekocht en contant betaald. Wanneer zult gij naar Spanje vertrekken? In afwachting van uw antwoord blijf ik (quedar) uw dienstwillige dienaar (su atento y seguro sermdor).

Sluiten