Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Adverbios de modo, bijv. habilmente, facilmente, discretamente, puramente, fuertemente, fortisimamente, fielmente, fidelisimamente, grandemente (op grootsche wijze), mayormente (vooral, bovenal), grandfsimamente.

b. Adverbios de orden ó tiempo; bijv. primeramente (ten eerste), ültimamente (ten laatste, ten slotte). *)

c. Adverbios de afirmaeibv, bijv. seguramente, zekerlijk, efectivamente, werkelijk, naturalmente, ciertamente, completamente, enteramente.

Opmerkingen.

a. Als twee of meer bijw. op ment' op elkander volgen wordt meute alleen bij het laatste bijwoord uitgedrukt**):

Cicerón habló sabia y elo- Cicero sprak geleerd en welcuentemente. sprekend.

Salustio escribióclara, con- Salustius schreef duidelijk, cisa y elegantisimamente. bondig m zeer sierlijk.

El general ha obrado va- De generaal is moedig, wijs liente, sabia v prudentemente. en voorzichtig te werk gegaan.

El se ha explicado clara y Hij heeft zich kort en helder sucintamente. verklaard.

b. Sommige adjectieven kunnen bijwoord worden zonder het achtervoegsel mente aan te nemen, bijv.:

hablar alto, luid spreken.

hablar bajo, zachtjes spreken.

ver claro, duidelijk zien.

*) De Academia veroordeelt het gebruik van segundarnente en terceramente als verouderd, en dat van euartamente, quintametite,en beveelt aan het gebruik van luego, despue's, en stguida, mas adelante, ültimamente-, gelijk wij gebruiken, na het woord eerst, de woorden: dan, daarna, vervolgens, verder, eindelijk.

**) Evenals oudtijds in het Fransch en thans nog in het Italiaansch.

Sluiten